- I en kultur hvor kvinner ikke er likestilt med menn, er dette et langsiktig prosjekt hvor norske politikvinner og -menn jobber systematisk med å heve lokalt politis kompetanse for å kunne bedre vilkårene for kvinner som har vært utsatt for vold og overgrep, kommenterer Christine Fossen, Police Commissioner i FN-operasjonen UNMISS i Sør-Sudan.

Den tidligere politimesteren fra Sør-Øst politidistrikt ble utnevnt til stillingen i Sør-Sudan i august i fjor, og har vært utplassert i Afrika siden november. Som Police Comissioner leder Fossen over 1900 politimenn og -kvinner i til sammen ti regioner.

Hun mener prosjektet som ser nærmere på seksualisertbasert vold er et godt eksempel på et prosjekt med forholdsvis få ressurser som likevel evner å bidra til å utgjøre en forskjell for kvinner som har vært utsatt for overgrep i Sør-Sudan.

Norsk politi har deltatt i FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan (UNMISS) siden oppstarten i 2011 med omkring 20 politirådgivere.

Lærer opp lokalt politi

På bakgrunn av omfattende rapporter om seksualisert vold og overgrep, hovedsakelig mot kvinner og jenter, ble det nedsatt et prosjektbasert spesialisert polititeam. Teamet har som mål å øke fokus og kompetanse hos lokalt politi og påtalemyndighet slik at de skal kunne etterforske og føre denne type saker for retten. Teamet kurser også lokalt politi til å selv bli instruktører, slik at de igjen kan spre sin kompetanse videre. En utfordring er at politiet ikke har tilgang til basisutstyr som penn, papir, kamera og oppbevaringssystem. Metoder som fingeravtrykk og DNA er ikke eksisterende.  

En del av politiets arbeid går ut på å forsøke å påvirke og endre gammel tradisjon og kultur, i et land hvor tilliten til politiet er lav. Det fokuseres på grunnleggende menneskerettigheter og å snu eksisterende kvinnesyn.

-Vi tar med oss verdier og et kvinnesyn fra nordiske land som ikke er spesielt utbredt blant den lokale befolkningen. I Sør-Sudan omfatter for eksempel ikke voldtektsparagrafen overgrep mellom ektefeller. Det er ektemannens rett til å bruke kvinnen til det han ønsker, siden det er han som har betalt for henne, kommenterer Fossen.

Det har ikke vært tradisjon for å anmelde vold eller overgrep som skjer mellom familiemedlemmer. Fossen forklarer at disse sakene som regel løses utenfor det offentlige rettssystemet, enten innad i familien eller i egne rettssystemer som eldreråd.

Samtidig som det er utfordrende å jobbe mot disse holdningene, er dette noe som bidrar til å motivere mannskapene i deres arbeid.

-De ønsker å påvirke holdninger og bidra til å endre vilkårene for kvinner. Vi er godt i gang med prosjektet, men det er et langsiktig arbeid som må til for å kunne sikre likestilling mellom kjønnene, kommenterer Fossen.

Åpenhet kan føre til kulturendring

Arbeidet med å heve lokalt politis kompetanse om kriminalitetsområder som treffer kvinner, er et viktig steg i arbeidet med å endre den eksisterende kulturen og det lokale kvinnesynet på sikt.

- For oss er det viktig at vi bidrar til å spre informasjon og at det er åpenhet omkring disse sakene. Det jobbes stadig med å finne nye veier å nå ut til befolkningen på. Blant annet deltar vi nå på radiosendinger med lokal radio. Her snakkes det om ulike temaer som kvinners rettigheter, likestilling, vold i nære relasjoner og menneskerettigheter. Dette tror jeg bidrar til en økt bevisstgjøring. På sikt kan det kanskje også bidra til en kulturendring, avslutter Fossen.