-Politiet er kjent med at personer som tidligere er anmeldt for seksuelle overgrep mot barn, har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til å transportere flyktninger fra Ukraina. Vi ser veldig alvorlig på dette. Vi har derfor økt vår oppmerksomhet rettet mot denne bekymringen, og jobber aktivt med tiltak, både på egenhånd og i samarbeid med andre etater, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Sammen om å forebygge og avdekke

Det er iverksatt et arbeid på tvers av etater for å kunne forebygge og avdekke tilfeller av seksuelle overgrep mot barn og utnyttelse av flyktningene.

- Kommunene skal settes i bedre stand til å se dette der det foregår. Her må alle gode krefter virke sammen, sier Bjørnland.

Politiets arbeid med å registrere flyktningene sikrer ivaretakelse og oppfølging av flyktningene og deres rettigheter og behov mens de er i Norge.

Dersom det avdekkes at noen har vært utsatt for overgrep har politiet allerede et godt etablert system for å håndtere dette, blant annet gjennom Statens Barnehus, hvor det gjennomføres avhør av mindreårige ofre.

Arbeidslivskriminalitet

Politiet har også økt oppmerksomhet mot arbeidslivskriminalitet som kan oppstå i Norge som følge av krigen i Ukraina.

Arbeidslivskriminalitet monitorers av Økokrim i samarbeid med politidistriktene, og det utføres kunnskapsbaserte kontroller gjennom tverretatlig samarbeid i a-krimsentrene. Informasjon fra monitorering og kontroll danner beslutningsstøtte for iverksettelse av tiltak.

- I den pågående situasjonen er det naturlig at politiet retter oppmerksomhet mot bransjer og foretak som kan være tilbøyelige eller eksponert for utnyttelse av mennesker på flukt. Arbeidsintensive bransjer som renhold, jordbruk og restauranter er blant bransjene som politiet har spesiell oppmerksomhet rettet mot, sier Bjørnland.

Ukrainere kan lokkes inn i arbeid og tilbys lønn lang under hva som er akseptabelt.

- Språkproblemer og tilfeldigheter kan føre til at noen flyktninger havner i situasjoner hvor de ender opp med å "skylde en hjelper" tjenester. Dersom man er vitne til at arbeidslivskriminalitet forekommer, oppfordrer jeg på det sterkeste om å melde fra til politiet, avslutter Bjørnland.

  • Ukraina