– Dette er første gang Høyesterett har behandlet spørsmålet om medvirkning til ruspåvirket kjøring, etter at bestemmelsen kom inn i straffeloven i 2015, sier politiadvokat Hanne Simonsen i Troms politidistrikt.

Lagmannsretten fant det bevist at passasjerene i bilen ble enige med sjåføren om at de skulle kjøre hjem fra fest. Denne avtalen fulgte de så opp ved å sette seg inn i bilen, og la sjåføren – som de i det minste burde vite var alkoholpåvirket – kjøre bilen.

Høyesterett gir viktige signaler om medvirkningsansvaret

Passasjerene anket altså til Høyesterett, og mente blant annet at lagmannsretten stilte for små krav til hva som er å anse som straffbar medvirkning til promillekjøring. Passasjerene mente de i realiteten ble dømt kun fordi de var passasjerer.

– Høyesteretts ankeutvalg avviser imidlertid dette, og uttaler at det sentrale er kombinasjonen av felles enighet om kjøringen på forhånd, og at denne enigheten faktisk ble fulgt opp ved at alle ble med på bilturen. På denne måten har passasjerene psykisk medvirket til promillekjøringen. De er åpenbart ikke dømt bare fordi de var passasjerer, sier Høyesterett, og slår fast at ankene klart ikke kan føre fram, understreker Simonsen fra avgjørelsen.

Det er også et verdt å merke seg at Høyesterett uttaler om straffutmålingen at det ikke er grunn til å skille særlig mellom sjåføren og de andre med hensyn til straffverdigheten av selve promillekjøringen.

Ankebehandling av konkurrensspørsmål

Den ene passasjeren var også eier av bilen, og han mener at han ikke kan dømmes for både å ha overlatt bilen til en ruspåvirket sjåfør og for medvirkning til promillekjøring. Høyesteretts ankeutvalg tillater denne delen av anken fremmet, og saken kommer derfor til behandling i Høyesterett på et senere tidspunkt.

Sjåføren

Sjåføren ble dømt for både uaktsomt drap og promillekjøring i tingretten, dette ble ikke anket.

  • Trafikk
  • Påtale