Her kan du lese årsrapporten for 2021

Tilgjengelighet og responstid

Gjennom hele pandemien har politiet klart å opprettholde tilgjengeligheten. 72 prosent av befolkningen opplever at det er lett å komme i kontakt med politiet. Det er en forbedring fra 2020. Politiet leverte også noe bedre resultater for responstid og aksesstid enn i 2020.

 – Det er iverksatt tiltak for å bedre dette ytterligere, for eksempel en pilot på tjenesteplanlegging i Sør-Øst- og Innlandet politidistrikt som har som formål å se på om vi kan få til mer tilgjengelige ressurser på de tider behovet er størst, forteller politidirektør Benedicte Bjørnland.

Straffesaksbehandling

I 2021 ble det registrert økt antall seksuallovbrudd, særlig mot barn. Samtidig var det en vesentlig reduksjon i antall anmeldelser generelt – særlig i kategoriene vold, tyveri og mindre narkotikaforbrytelser. Både saksbehandlingstiden og antall restanser går ned og er på det laveste nivået på flere år.

Samfunnet i utvikling

Politiet fikk i 2021 en Omverdensanalyse i regi av Forsvarets forskningsinstitutt som blant annet peker på den teknologiske utviklingen. Kriminalitet begått ved hjelp av digitale og/eller teknologiske virkemidler utfordrer samfunnet i stadig større grad. Samtidig beskrev Politiets trusselvurdering for 2021 trusler og hatretorikk mot samfunnsdebattanter og lokalpolitikere, både digitalt og under demonstrasjoner, egnet til å undergrave demokratiet.

Skarpe situasjoner

I året som har gått har politiet erfart flere svært skarpe og polititaktisk krevende hendelser. Alle kan ikke nevnes her, men enkelte står igjen som særlig utfordrende.  Drapene i Kongsberg har vært svært dramatisk for lokalsamfunnet, de fornærmede og de etterlatte. For mannskapene som var involvert, må oppdraget ha vært svært vanskelig og uoversiktlig. Hendelsesforløpet blir nå evaluert og vi skal lære av funnene evalueringsutvalget gjør. Tilsvarende gjorde hendelsen på Bislett et dypt inntrykk på innbyggerne i Oslo. Selv om politiets maktbruk fikk et dødelig utfall, forhindret man antakelig samtidig at uskyldige liv gikk tapt.

– Måten de involverte mannskapene løste oppdraget på, fremstår resolutt og handlekraftig, sier Bjørnland.

Trygghet og tillit

I politiets innbyggerundersøkelse for 2021 svarer 80 prosent av de spurte at de har ganske eller svært høy tillit til politiet. 93 prosent føler seg trygge i sitt nærområde. Samtidig viser Innbyggerundersøkelsen at publikum føler seg mindre trygge i det digitale domene, og har også mindre tillit til politiets oppgaveløsning på dette området.

– Politiets evne til å ta i bruk ny teknologi samtidig som rettssikkerheten ivaretas, blir derfor et av de viktigste strategiske grepene vi kan ta fremover, avslutter politidirektøren.