Nedgangen i anmeldelser skyldes særlig nedgang i registrerte tyveri og mindre narkotikalovbrudd. Anmeldte voldslovbrudd er også markant redusert de siste to årene.

Her finner du rapporten for 2021 

Restansene på det laveste nivået i perioden 2016-2021

Politidistriktene hadde ved utgangen av 2021 nesten 27 500 saker eldre enn 3 måneder som ikke var påtaleavgjorte.

– Det er en nedgang på drøyt 9 prosent fra året før, og samtidig det klart laveste restansenivået i løpet av perioden 2016-2021, sier John Magnus Løkenflaen, leder for straffesaksseksjonen i politidirektoratet.

Antallet saker som er påtaleavgjorte, men ikke rettskraftige, har hatt en enda større reduksjon. Ved utløpet av 2021 var det 49 800 slike saker, som er 16,8 prosent færre enn på samme tidspunkt i 2020. Målt mot gjennomsnittet for perioden 2016-2020 har denne saksmengden blitt redusert med mer enn én fjerdedel.

 Seksuallovbrudd

I 2021 ble det registrert vesentlig flere seksuallovbrudd, særlig mot barn.

– Mange av anmeldelsene omhandler barn som utsettes for seksuallovbrudd via digitale flater. I enkelte slike saker er det snakk om én gjerningsperson som begår overgrep mot et stort antall ofre, forklarer Løkenflaen

I 2021 ble det gjennomført om lag 5 000 tilrettelagte avhør av barn og andre særlig sårbare personer. Av førstegangsavhørene ble 45 prosent gjennomført innenfor den lovbestemte fristen. Dette er en mindre andel enn i 2019 og 2020, hvor henholdsvis 53 og 48 prosent ble gjennomført innenfor frist. Når vi inkluderer avhør hvor fristbruddene skyldes årsaker utenfor politiets kontroll, blir andelen på 58 prosent. Deter en forbedring fra året før og på samme nivå som i 2019.

Oppklaringsprosenten noe under nivået fra 2020

Oppklaringsprosenten i 2021 var 48,8 prosent, som er en reduksjon på 0,6 prosentpoeng fra året før. Målt mot gjennomsnittet for perioden 2016-2020 er oppklaringsprosenten i 2021,  2,9 prosentpoeng lavere.

– Både siste års nedgang og utviklingen siden 2016 har delvis sammenheng med den store reduksjonen i anmeldte og påtaleavgjorte narkotikasaker, som generelt har en svært høy oppklaringsprosent, forteller Løkenflaen.

Redusert saksbehandlingstid

Størst reduksjon var det for voldtektssaker, som er et saksfelt som har høy prioritet for politiet. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for voldtektssaker i perioden 2016-2020 var 200 dager. I 2021 var saksbehandlingstiden falt til 139 dager. For voldtektssaker som regnes som oppklarte var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 143 dager.

For alle straffesakene som ble avgjort i 2021 tok det i gjennomsnitt 70 dager fra saken ble registrert til det ble fattet en påtaleavgjørelse. Det er en videre reduksjon fra de siste årenes utvikling, og tilsvarer en reduksjon på 3,5 dager sammenlignet med gjennomsnittet for 2016-2020. Saksbehandlingstiden for oppklarte saker, som i 2021 var på 101 dager, var imidlertid noe høyere enn i foregående år.

Nesten 3 000 anmeldelser var direkte relatert til covid-19

Siden starten av pandemien har politiet manuelt merket lovbrudd som på ulike måter er direkte relatert til covid-19, eller smitteverntiltakene som til enhver tid har vært gjeldende. I alt ble det registrert nærmere 3 000 slike covid-19-relaterte lovbrudd i løpet av 2021, mot 790 anmeldelser i 2020. 83 prosent av anmeldelsene dreide seg om ulike brudd på smittevernlovgivningen, for eksempel brudd på karanteneregler eller overstigning av antallsbegrensningene for private og offentlige forsamlinger.