Sakene gjaldt tre rusavhengiges befatning med ulike mengder narkotika til eget bruk og ble behandlet av de samme dommerne. Samlet angir dommene i Høyesterett avklaringer om straffeutmåling, og bakgrunnen for ny rettspraksis er at samfunnets syn på rusavhengige har endret seg de senere år.

Høyesterett uttalte at rusavhengiges erverv, besittelse og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk heretter i alminnelighet skal føre til straffutmålingsfrafall. Det samme gjelder selve bruken av stoffene.

Dommenes betydning for politiets arbeid

Ny rettspraksis vil påvirke politiets tjenesteutøvelse i narkotikasaker og særlig i forhold til rusavhengige. Praksisomleggingen vil spesielt kunne få betydning for etterforsknings- og påtalemiljøene i politiet. I tillegg vil den kunne påvirke hvordan politiet innretter den øvrige polititjenesten, blant annet patrulje- og forebyggende virksomhet.

Det er viktig at føringene for straffutmåling fra Høyesterett blir sett i sammenheng med føringene i Riksadvokatens brev av 9. april 2021. De må videre bli godt implementert i politiets praksis. Politidirektoratet er i dialog med Riksadvokatembetet om det videre arbeidet med å etablere denne omleggingen i politi og påtalemyndighet.

Politidirektoratets brev til Riksadvokaten