– Formålet med å utarbeide en offentlig versjon av trusselvurderingen er å bidra med innsikt og kunnskap rundt hvilke kriminalitetsutfordringer samfunnet står overfor. Vi ønsker å dele informasjon for å bidra til en mer effektiv og kunnskapsbasert kriminalitetsbekjempelse, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Kriminalitetsbildet er sammensatt

Det er en rekke faktorer som påvirker kriminalitetsutviklingen i Norge. Trusselvurderingen peker blant annet på sammenhenger mellom ulike kriminalitetstrusler, og hvordan organiserte kriminelle begår flere former for kriminalitet. 

− Kriminalitetsbildet er sammensatt, og vi forsøker å forstå drivere for kriminaliteten og se dette i sammenheng. Vi ser blant annet at kriminelle nettverk som står bak narkotika-, våpen- og voldskriminalitet har etablert seg i næringslivet. Det begås arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet, og vi ser at virksomhetene benyttes til hvitvasking av kriminelt utbytte. Dette bidrar til å finansiere og opprettholde et bredt spekter av alvorlig kriminalitet i samfunnet, forklarer Bjørnland.

Det er avdekket flere eksempler på at profesjonelle aktører som advokater, regnskapsfører, revisorer og eiendomsmeglere bistår kriminelle gjennom å bruke sin rolle for å tilrettelegge for gjennomføring av kriminelle handlinger.

Kriminaliteten blir mer organisert

Samtlige politidistrikter har tilstedeværelse av organiserte kriminelle grupper. De kriminelle grupperingene kan være av både kortvarig og langvarig karakter og involvere alle typer kriminalitet.

− Profitt er styrende for hvordan organiserte kriminelle grupper dannes og hvilke samarbeid som oppstår. Organiserte kriminelle spesialiserer seg på ulike former for kriminalitet, og vi ser at gruppene samarbeider med hverandre ved å utnytte hverandres kapasiteter og dermed oppnå større profitt, forklarer Bjørnland.

De organiserte kriminelle gruppene opererer transnasjonalt og på tvers av kriminelle markeder, ved hjelp av stadig mer sofistikerte handlemåter og ny teknologi.

− Organisert kriminalitet går igjen som en viktig driver på tvers av flere kriminalitetstrusler, og er noe som utgjør en trussel mot viktige samfunnsverdier. Dette er en utvikling vi skal gripe fatt i med tilstrekkelig kraft og kvalitet, fastslår Bjørnland.

Satser på samarbeid

Forebygging av kriminalitet er ikke en oppgave for politiet alene.

− En viktig satsning i politiet er at vi skal jobbe mer forebyggende, alene og sammen med andre. Etterretning kan brukes til å øke kunnskapen, målrette innsatsen og styrke samarbeidet mellom ulike aktører i samfunnet. Felles kunnskap rundt kriminalitetsutviklingen er et viktig bidrag for å kunne utnytte samfunnets samlede ressurser mer effektivt og treffsikkert, sier Bjørnland.

Last ned rapporten

Politiets trusselvurdering (PTV) planlegges som en årlig publikasjon som legges offentlig tilgjengelig på politiets nettsider.

− Dette er et kunnskapsgrunnlag fra politiet som skal bidra til å sette samfunnet i stand til å møte utviklingen i kriminalitetsbildet. Samarbeid mellom offentlige og private aktører vil stå sentralt i det videre arbeidet, avslutter Bjørnland.

Klikk her for å laste ned rapporten