79 prosent av ansatte i politiet har svart på årets medarbeiderundersøkelse. Det er en høy svarprosent som gir et godt og representativt bilde.

− Medarbeiderundersøkelsen er et viktig verktøy for å få kunnskap om ansattes opplevelse av egen arbeidshverdag. Funnene i undersøkelsen gir god kunnskap til å kunne fortsette å styrke det som fungerer bra, og videreutvikle oss der vi må bli bedre, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Positiv utvikling

Resultatene er gjennomgående mer positive enn i 2020, og ingen av temaene i undersøkelsen viser en negativ utvikling.

− Politiet er en stor organisasjon, og det vil alltid være variasjon i resultatene, men på etatsnivå er det flere forhold som er verdt å trekke frem. Ansatte i politiet er stolte over å jobbe i politiet, føler jobben er meningsfull og har et sterkt engasjement for samfunnsoppdraget, fastslår Bjørnland.

I 2020 var det gjennomgående lave vurderinger av politireformen. Det er fortsatt flere områder som blir lavt rangert, men årets undersøkelse viser fremgang på samtlige spørsmål.

− Styrking av politiets beredskapsevne, operasjonssentraler med større evne til å støtte, styre og lede politipatruljen, og en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse er eksempler på områder som har mest fremgang, kommenterer Bjørnland.

Kunnskap om korrupsjon

Nytt tema i årets undersøkelse er spørsmål om korrupsjon. Dette er en direkte oppfølging etter anbefaling fra Jensen-utvalget. 78 prosent av de ansatte opplever å ha tilstrekkelig med kunnskap om korrupsjon. Resultatene viser at yngre medarbeidere opplever å ha mindre kunnskap enn mer erfarne kolleger.

− Spørsmål rundt korrupsjon har vært viktig for oss å få systematisk kartlagt. Dette handler om å sikre nødvendig kunnskap for å kunne jobbe mer målrettet med å redusere sårbarhet og risiko for at korrupsjon finner sted, forklarer Bjørnland.

Totalt oppgir 1,6 prosent (232 personer) at de i løpet av de siste to årene har vært utsatt for, eller observert, forsøk på korrupsjon. Dette betyr ikke at det har vært gjennomført 232 tilfeller av korrupsjon, men at 232 av våre ansatte har vært utsatt for, eller observert, forsøk på for eksempel bestikkelser fra publikum.  

− Risikoerkjennelse handler blant annet om å tørre å belyse og gå nærmere inn i slike problemstillinger. Vi vet at korrupsjon kan forekomme, og nå har vi et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne jobbe mer målrettet og systematisk for å forebygge slike handlinger sier Bjørnland.

Uønsket atferd

Det har vært en reduksjon i andelen som oppgir at de har blitt utsatt for uønsket atferd i løpet av de siste 12 månedene. 3,6 prosent (517 personer) oppgir å ha blitt utsatt for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen. Det er en nedgang fra 4,1 prosent i 2020. 1 prosent (151 personer) oppgir at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er en nedgang fra 1,3 prosent fra 2020.

− Selv om andelen prosentvis er lav, er antall tilfeller for høyt. Det er likevel positivt at det rapporteres om en nedgang. Dette viser at vi er på rett vei, men at det fortsatt gjenstår arbeid, sier Bjørnland.

Presisering: I 2020 ble det gjennomført en egen arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet i politiet. Resultatene viste at 6,6 prosent (904 personer) var blitt utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året. Denne undersøkelsen var mer detaljert på ulike typer atferd, og summen av alle spørsmålene ga et resultat på 6 prosent. Tilsvarende undersøkelse skal gjennomføres på nytt for å sikre kunnskap om utviklingen over tid, men resultatene fra undersøkelsen kan ikke direkte sammenlignes med de overordnede spørsmålene om uønsket atferd som dekkes av medarbeiderundersøkelsen.

Vold, trusler og sjikane

Det har vært en nedgang i andelen som oppgir at de har blitt utsatt for vold og trusler i løpet av de siste 12 månedene. For første gang er det stilt spørsmål om man har blitt utsatt for sjikane. 18,5 prosent (2680 personer) oppgir at de i løpet av de siste 12 månedene har blitt utsatt for trusler om vold. 10,1 prosent (1468 personer) oppgir at de har blitt utsatt for vold. 14,4 prosent (2094) oppgir å ha blitt utsatt for sjikane.

− Vi ser svært alvorlig på vold og trusler mot ansatte i politiet. Flertallet av alle disse hendelsene skjer under pågripelse, transport eller i arresten. Politidistriktene har rutiner for å følge opp dette, og for ivaretakelse av den enkelte ansatte når det er nødvendig. Dette gjelder både tiltak for å forebygge uønskede hendelser, men også for å redusere konsekvensene for den enkelte dersom en hendelse likevel finner sted, avslutter Bjørnland.

Last ned rapporten