– Vi har nulltoleranse mot USO (uønsket seksuell oppmerksomhet) og må arbeidere hardere og bedre for å forebygge alvorlig uønsket adferd, sier fungerende politimester Einar Sparboe Lysnes

De mest alvorlige funnene av årets medarbeiderundersøkelse, er at tilfellene av uønsket seksuell oppmerksomhet og mobbing/trakassering ikke er redusert fra forrige undersøkelse i 2020.  

De siste to åene er det iverksatt flere tiltak for å forebygge at ansatte opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen.  Årets undersøkelse viser at vi fortsatt har en stor jobb å gjøre.

At 12 (2,6 %) av våre medarbeidere i 2021 har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen er ikke akseptabelt.

Det skal være trygt å gå på jobb i Troms politidistrikt, og det skal oppleves trygt å si i fra om uønsket adferd. Tjue (4,4 %) av våre ansatte opplever seg også mobbet eller trakassert en eller flere ganger på jobb det siste året.

– Funnene gir oss den erkjennelse at vi ikke har gjort nok. Vi skal nå fremover jobbe godt med undersøkelsen og gjennom prosesser og tiltak som inkluderer hele organisasjon skal vi forbedre oss. Vi kommer ikke til å gi oss før tallene går ned. Vi har nulltoleranse for dette, sier visepolitimester Einar Sparboe Lysnes.

Undersøkelsen forteller oss også at 21 % av våre ansatte har vært utsatt for trusler om vold og 12 % for vold under tjenesteutøvelse.

– Andelen tilfeller i Troms politidistrikt er på samme nivå som ved sist undersøkelse, mens de nasjonale tallene viser en liten nedgang. Politiet står i mange krevende situasjoner, og det er ikke overraskende at det store flertallet av disse uønskede hendelsene skjer i forbindelse med pågripelser, under transport eller i arresten. De fleste hendelsene resulterer i anmeldelse og straffeforfølgning. Det pågår et arbeid i politiet for å styrke forebygging og håndtering av vold og trusler mot våre ansatte, og vår målsetning er at antall tilfeller skal reduseres, sier Lysnes.

Ut over dette gir undersøkelsen Troms politidistrikt viktig informasjon knyttet til ansattes opplevelse av egen arbeidssituasjon som påvirket trivsel, engasjement og rammer for å gjøre en god jobb.

Troms politidistrikt scorer blant annet høyt på fysisk arbeidsmiljø, rolleklarhet, engasjement og inkludering, men i rapporten opplever relativt mange høy arbeidsbelastning og tidspress.

Sparboe Lysnes sier politidistriktet nå arbeider med rapportene, og gjennom prosesser, som inkluderer hele organisasjonen, vil det innenfor utvalgte områder utarbeides tiltaksplaner som senere evalueres og eventuelt justeres.

– Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og Troms politidistrikt skal være en attraktiv arbeidsplass med motiverte og engasjerte medarbeidere, sier Lysnes.

 

 

Fungerende politimester Einar Sparboe Lysnes
Fungerende politimester Einar Sparboe Lysnes