Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse.

Kontorlokalene må holde en alminnelig god standard med universell utforming. Lokalene må være funksjonelle og ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet, egnet for både landskap, cellekontor og møterom (i henhold til politiets arbeidsplasskonsept) og ha god energieffektivitet.

Det er ønskelig, men ikke et krav, med tilgang til kantine (felles med øvrige leietakere i bygget), samt mulighet for ansattparkering.

Lokalene bør være innflyttingsklare innen 01.03.2023.

Innleieprosessen vil følge instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Aktuelle interessenter vil bli invitert med videre i prosessen, forutsatt besluttende myndigheters godkjenning.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 25.05.2022 ved å sende inn prospekt for planlagt tilbudte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenter om uforpliktende å estimere pris per kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år med opsjon på 2 ganger inntil 5 år. Det gjøres oppmerksom på at politiet ikke er MVA-pliktige.

Endelig romprogram vil ikke være klart før en eventuell konkurranse.

Prospekt og tilhørende dokumenter sendes til Politiets fellestjenester, v/anskaffelsesleder Emelie Bottheim: Emelie.Maria.Josefin.Bottheim.Abrandt@politiet.no og prosjektleder Laila Kruse: Laila.Kruse@politiet.no

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til: Emelie Bottheim, Politiets fellestjenester, e-post: Emelie.Maria.Josefin.Bottheim.Abrandt@politiet.no

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.