− Det skal ikke være tvil om at ansatte i politiet skal kunne si i fra om uønskede hendelser eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Alle varsler skal bli tatt på alvor, og ingen skal utsettes for negative reaksjoner etter å ha sagt ifra, fastslår politidirektør Benedicte Bjørnland.

Gjennomgang av praksis

Varsling oppleves ofte å være en krevende prosess for alle involverte. Det gjelder både den som velger å si ifra, og for den som er gjenstand for varslet. Politiet har i samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten utarbeidet rutiner for oppfølging av varslingssaker og for ivaretakelse av alle involverte.

− Vi har mange eksempler på at varslingssaker håndteres godt, samtidig ser vi at det over tid har vært flere enkeltsaker hvor det stilles spørsmål rundt oppfølgingen. Samlet sett gir dette grunnlag for å se nærmere på innretningen av hvordan varsler håndteres i etaten, fortsetter Bjørnland.

Følges opp i fellesskap

I overenstemmelse med Justis- og beredskapsdepartementet er det besluttet å opprette et nasjonalt varslingsombud for politiet. En slik rolle vil bli et viktig bidrag for å sikre at alle varslingssaker blir behandlet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og etatens varslingsrutiner.

− Nå skal vi sette oss ned sammen med hovedverneombud og fagforeningene for i fellesskap å drøfte innretningen av en slik rolle. Målet er at dette skal bli et viktig bidrag for en styrket praksis og bedre organisering av dette arbeidet, avslutter Bjørnland.