− Vi mottar denne rapporten med et alvorstynget bakteppe. Mine tanker går først og fremst til de etterlatte og pårørende, men også til mannskapene fra de ulike nødetatene og andre som var involvert i et krevende oppdrag med et svært tragisk utfall, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Last ned evalueringsrapporten

Download english verison of the report

Slike hendelser skal evalueres

Politiets beredskapsplanverk slår fast at det skal gjennomføres systematiske evalueringer etter slike hendelser. Formålet med evalueringen har vært å fremme læring i politiet og PST.

− Utvalget har fått i oppdrag å evaluere politiets innsats i et læringsperspektiv. Vi skal gå inn i dette arbeidet med en respekt for konsekvensene denne alvorlige hendelsen har hatt for mange mennesker. Vi skal være åpne om politiets håndtering, lyttende til reaksjonene og ta lærdom, fastslår Bjørnland.

Svært viktig rapport

Utvalget har beskrevet og vurdert hvordan politiet og PST har behandlet tips og bekymringsmeldinger, informasjonsutveksling og samhandling mellom relevante aktører, samt politiets operative håndtering av hendelsen fra første melding ble mottatt til gjerningspersonen ble pågrepet.

− Takk til utvalget for et vært viktig arbeid. Mitt inntrykk er at dette er en rapport som bidrar med viktig kunnskap, ikke bare for Sør-Øst politidistrikt, men for hele etaten. Nå begynner jobben med å omsette anbefalingene og læringspunktene til konkrete tiltak for videre oppfølging, sier Bjørnland.

Politiets møte med psykisk syke

Evalueringsrapporten inneholder en rekke konkrete anbefalinger til hvordan politietaten kan lære av hendelsen.

− Jeg vil spesielt trekke frem problemstillingene knyttet til forebyggende innsats mot psykisk syke mennesker som begår voldshandlinger. Dette er noe av det vanskeligste vi står ovenfor som samfunn, noe denne hendelsen illustrerer med full styrke, kommenterer Bjørnland.

Politidirektoratet har over tid jobbet med å kartlegge og løse utfordringer knyttet til politiets møte med psykisk syke. Foranledninger for dette arbeidet er ulike hendelser, en rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten, samt politiets åpne trusselvurderinger de senere årene. Utvalget fremmer blant annet flere anbefalinger og forslag til forbedring av den forebyggende innsatsen.

− Forebygging av alvorlig vold begått av psykisk syke er noe vi skal ta tak i med tilstrekkelig kraft og kvalitet - både alene og i samarbeid med andre. Vi jobber med å utarbeide konkrete tiltak for forbedring av politiets arbeid og samhandling med andre etater i skjæringsfeltet mellom politi og psykisk helsevern. Flere av anbefalingene fra utvalget treffer pågående utviklingsarbeid hos oss, og kunnskapen fra rapporten vil være et viktig bidrag inn i dette arbeidet, forklarer Bjørnland.

Behov for bedre samarbeid

Utvalget mener det er viktig at behovet for informasjonsutveksling organiseres i et formalisert samarbeid mellom politiet, helsevesenet og omsorgsetatene. Utvalget har ikke utredet i detalj hvordan et slikt samarbeid bør gjennomføres, men beskriver og påpeker at dette kan ha en forebyggende og risikoreduserende effekt.

− Politidirektoratet ser svært positivt på den tverretatlige samhandlingsmodellen som foreslås av utvalget. Slik vi vurderer det, vil innføring av en formalisert samhandlingsmodell mellom politiet, helsevesenet og omsorgsetatene med tilhørende regelverksutvikling være en fornuftig utvikling som kan styrke det forebyggende arbeidet, kommenterer Bjørnland.

System for erfaringslæring

Rapporten peker på områder hvor samhandlingen internt i politiet og med samvirkeaktører kan utvikles og forbedres.

− Dette er forhold vi ønsker å se nærmere på, blant annet muligheten for å videreutvikle en mer strukturert oppfølging etter øvelser og hendelser som sikrer bedre erfaringslæring på tvers av etaten, fortsetter Bjørnland.

Gjennomgang av prosedyrer

Politidirektoratet har igangsatt et arbeid med å utvikle et nytt mandat for revisjon og videreutvikling av PLIVO-prosedyren. En slik revisjonsgruppe bestående av alle nødetatene skal gjennomføre en oppdatering og nødvendig gjennomgang av prosedyren med utgangspunkt i erfaringer og funn som har fremkommet i ulike PLIVO hendelser de siste årene.

− Nå skal vi bruke tid på å sette oss inn i detaljene i rapporten, og ta med oss denne kunnskapen for å bevare eller forsterke det som har fungert bra, og sikre endring og utvikling der det er nødvendig, avslutter Bjørnland.