Illustrasjonsbilde av forside på tilstandsrapport 2021
Tilstandsrapport for 2021 om situasjonen på menneskehandelfeltet i Norge.

Overordnet ser Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel et behov for en styrket nasjonal samordning av arbeidet mot menneskehandel og en mer effektiv organisering av bistanden til mulige ofre for menneskehandel. I årets rapport settes også fokus på risikobilde, tiltak og anbefalinger knyttet til arbeidet mot menneskehandel i lys av flyktningsituasjonen fra Ukraina.

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel er et av tiltakene i myndighetenes arbeid mot menneskehandel, med en overordnet funksjon å være pådriver for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel er administrativt underlagt Politidirektoratet og har et eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Årlig tilstandsrapport

En av Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel sine oppgaver er å utarbeide en årlig tilstandsrapport om situasjonen på menneskehandelsfeltet i Norge. Rapporten er ment å danne grunnlag for kunnskapsbaserte prioriteringer og mer målrettede tiltak, både for ansvarlige myndigheter og organisasjoner som skal forebygge og bekjempe menneskehandel, og bistå og beskytte ofrene.

Justis- og beredskapsdepartementet har koordineringsansvar for regjeringens innsats mot menneskehandel, og tilstandsrapporten skal særlig være et bidrag til departementets beslutningsgrunnlag for utvikling av politikk og prioriteringer på feltet. Andre målgrupper for rapporten er de ulike offentlige instansene og frivillige organisasjonene rundt om i landet som har et ansvar i arbeidet mot menneskehandel. Rapporten retter seg i tillegg mot personer eller aktører som søker kunnskap om feltet.

I tilstandsrapporten for 2021 gir Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel kunnskap om

  • utfordringer, satsinger og anbefalinger
  • flyktninger fra Ukraina – risikobilde, tiltak og anbefalinger
  • gjennomførte tiltak for å bistå og beskytte antatte ofre for menneskehandel, ved temaene oppholdstillatelse, assistert retur, barnevernstiltak, helsehjelp og bo- og oppfølgingstiltak
  • straffesaker om menneskehandel

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel er svært takknemlige for et godt samarbeid om rapporten fra offentlige instanser og frivillige organisasjoner.

Les hele tilstandsrapporten for 2021.

Her er et kort utdrag fra rapporten om temaet straffesaker:

Straffesaker

Menneskehandel og grov menneskehandel rammes av straffeloven 2005 §§ 257 og 258. Strafferammen for menneskehandel er fengsel inntil 6 år og for grov menneskehandel fengsel inntil 10 år.

Anmeldelser

I 2021 ble det registrert 29 anmeldelser for menneskehandel. Ingen av anmeldelsene var for grov menneskehandel. I alt var det 30 fornærmede, hvorav 10 var fornærmede under 18 år på gjerningstidspunktet. Samtlige politidistrikter har hatt anmeldte saker om menneskehandel i 2021.

Straffesaksbehandlingen

I 2021 ble det fattet en påtaleavgjørelse i 35 menneskehandelsaker, hvorav omlag halvparten ble registrert i foregående år. 7 av sakene som ble påtaleavgjort i 2021, resulterte i en tiltalebeslutning. De øvrige sakene ble henlagt eller henført under andre straffebestemmelser. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden fra anmeldelse frem til påtaleavgjørelse for oppklarte saker var for 2021 på 227 dager.

Dommer

I 2021 resulterte 3 ulike straffesaker i fellende dom for menneskehandel, 1 var lagmannsrettsdom og 2 tingrettsdommer. Lagmannsrettsdommen, som gjaldt utnyttelse til tvangsarbeid, er rettskraftig. De to tingrettsdommene, som begge gjaldt utnyttelse til prostitusjon, er ikke rettskraftige. Pr. 1. tertial i 2022 var det ikke avsagt dommer om menneskehandel.

Siden innføringen av straffebestemmelsen om menneskehandel i 2003, er det etter Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel sin oversikt per 1. tertial 2022 (30. april) avsagt totalt 53 fellende dommer. 51 av dommene er rettskraftige. 15 av straffesakene omfatter utnyttelse av mindreårige. 43 av straffesakene gjelder utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål, en av dem i kombinasjon med tvangsarbeid. 10 gjelder utnyttelse til tvangsarbeid eller tvangstjenester.