Tallene viser at det er en økning på 32 omkomne i trafikken i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det var særlig mange alvorlige ulykker i månedene april, mai og juni. 

- Vi ser på denne utviklingen med bekymring, sier UP-sjef Knut Smedsrud.

På bakgrunn av dette har Utrykningspolitiet (UP) satt av mer ressurser for å bidra til mer synlig politi på veiene, samt at ble det bestemt at politiets sommeraksjon, Aksjon grønne veier, skal vare frem til utgangen av august.

Mer synlig politi og flere aktive fotobokser

Det er Europa- og riksveiene som prioriteres i sommer.

– Det er størst ulykkestetthet der og erfaringsmessig skjer det flere alvorlige ulykker om sommeren enn ellers i året. I tillegg til synlig politi på veinettet, er det også sørget for at flere fotobokser er aktive, sier Smedsrud.

UPs halvårsstatistikk viser at over 155 millioner kjøretøy er kontrollert og det er utstedt mer enn 48.000 forenklede forelegg. Dette er en betydelig økning sammenlignet med fjoråret. 

I løpet av sommeren er det også satt i gang flere trafikksikkerhetskampanjer der Utrykningspolitiet (UP) er delaktige sammen med andre trafikksikkerhetsaktører: Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Vegtilsynet, Nye Veier AS, landets fylkeskommuner og Trafikksikkerhetsforeningen. 

For tidlig å si noe om årsak

Det er for tidlig å si noe om årsaken til at flere mister livet i trafikken i år da de fleste av sakene fremdeles er under etterforskning. Likevel kan det pekes på at personbiltrafikken har økt med 15-20 % sammenlignet med de to foregående årene, og at antall registrerte motorsykler har økt med 15 % i samme periode. 

– I tillegg kan det nevnes at fjorårets 80 omkomne i trafikken var "all time low", og at variasjoner vil forekomme, sier UP-sjefen. 

Budskap for trygghet i trafikken

Forskning og analyser tyder på at rus er en medvirkende årsak til 25 % av dødsulykkene, mens høy fart er en medvirkende årsak til 35 %, uoopmerksomhet/distraksjon er tilsvarende. 

- Det viktigste vi kan gjøre nå er å fortsette med det vi vet virker, nemlig å kontrollere fart, rus og uoppmerksomhet, sier Smedsrud. 

Budskapet fra Utrykningspolitiet er derfor: 

  • Overhold fartsgrensen
  • Kjør rusfri
  • Vær oppmerksom

Vi ønsker alle en fortsatt god og trafikksikker sommer.

*Per 2. august 2022

Aksjon grønne veier

  • Aksjon grønne veier er politiets aksjonsuker som pågår i løpet av sommeren. 
  • Hensikten er å forebygge alvorlige trafikkulykker og å gjennomføre fartskontroller.
  • Politiet prioriterer å være synlige på Europa- og riksveier (strekningene med grønne skilter), der risikoen for alvorlige ulykker er størst, særlig om sommeren. 
  • Aksjon grønne veier gjennomføres tradisjonelt i én uke per sommermåned. I år er aksjonen forlenget og varer i samtlige sommermåneder.