Det er gjennomført 520 vitneavhør. Siktedes bevegelser i forkant av skytingen og siktedes øvrige historikk er viktig for å kunne avdekke et motiv og foranledning til skytingen. Detaljer rundt dette er det for tidlig å komme nærmere inn på per nå.