Seminaret arrangeres i samarbeid med prosjekt «Se sammenhengen», som er et samarbeid mellom Dyrebeskyttelsen Norge, Krisesentersekretariatet og NMBU veterinærhøgskolen.

- Dessverre er det slik at både forskning og erfaring viser at dersom man utsetter dyr for vold så er det ofte en sammenheng med at man enten har vært utsatt, eller er den som utsetter andre for vold i nære relasjoner, forteller dyrekrimetterforsker, Stine Brox Gundersen.

Dyrekrimetterforskeren håper nå sammen med Krisesentret i Salten og Mattilsynet å få satt søkelyset på denne sammenhengen slik at man kan avdekke og forebygge vold både mot mennesker og dyr. Målet er å spre kompetanse og øke samhandling mellom de ulike yrkesgruppene.  Dyrekrimetterforskeren oppfordrer flere til å melde seg på.

- Vi må stå sammen om å beskytte både mennesker og dyr. Ved å invitere til seminar med tema som vold, seksuelle overgrep og vanskjøtsel håper vi få flere med tverretatlig kompetanse til å hjelpe oss å forebygge og avdekke, sier Brox Gundersen.

Politimester Heidi Kløkstad vil åpne seminaret som arrangeres i Bodø, 6.september.

Målgruppen for seminaret er ansatte i barnevernet, politiet, helsearbeidere, familievernkontor, brannvesenet, RVTS, Mattilsynet, veterinærer i klinisk praksis, kommunalt ansatte med ansvar for sosiale tjenester mfl

Påmelding på epost til stine.marie.brox.gundersen@politiet.no Frist for påmelding er 22. august. Deltakelse er gratis.

Prosjekt «Se sammenhengen» har fått tilskuddsmidler fra Sekretariatet for konfliktrådene til å gjennomføre seminaret.