Saken ble oppdatert 08.09.2022 med en endring i utvalgets sammensetning. Opprinnelig utvalgsmedlem Torgeir Moholt er erstattet med Anders Løberg.

− Politiets beredskapsplanverk slår fast at det skal gjennomføres systematiske evalueringer etter alvorlige hendelser. Formålet er å fremme læring som kan bidra til å styrke politiets evne til å forebygge og bekjempe alvorlige straffbare handlinger, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Beslutningen om at hendelsen skal evalueres er tatt i samråd mellom Politidirektoratet og PST.

− Det er viktig at vi evalueres etter en så alvorlig hendelse, med mål om at vi lærer av det som er skjedd. Vi håper evalueringen gir oss gode innspill som kan bidra til å videreutvikle det allerede gode samarbeidet med relevante aktører, kommenterer sjef PST, Roger Berg.

Mandat for arbeidet

Utvalget skal se nærmere på informasjonsdeling og samhandling mellom politiet, PST og helsevesenet i forkant av hendelsen. Dette innebærer blant annet hvilke vurderinger og forebyggende arbeid som ble gjort opp mot gjerningspersonen. Utvalget skal vurdere i hvilken grad politiet eller PST, med bakgrunn i den informasjonen de hadde inntil tidspunktet for hendelsen, kunne forebygget eller avverget hendelsen.

Videre skal utvalget gjennomgå politiets operative håndtering, inkludert samhandlingen mellom politiet, PST og andre relevante aktører. Dette innbefatter kommunikasjon ut mot befolkningen knyttet til gjennomføring av arrangementer i tiden etter hendelsen.

Last ned hele mandatet

Utvalgets sammensetning

Utvalget som har fått i oppdrag å gjennomføre evalueringen vil være ledet av førsteamanuensis Pia  Therese Jansen ved Forsvarets Høgskole. Øvrige utvalgsmedlemmer er:

  • Christoffer Conrad Eriksen: Professor ved Universitet i Oslo.
  • Jacob Aa Ravndal: Førsteamanuensis ved Politihøgskolen.                     
  • Gisle Skoglund: Politiinspektør ved Politihøgskolen.        
  • Siren Hoven: Psykiater og avdelingsoverlege ved Universitetssykehuset i Nord Norge.
  • Christina Lill Rolfheim-Bye: Kommunikasjonsdirektør i Folkehelseinstituttet.
  • Anders Løberg: Brann- og redningssjef Asker og Bærum brann og redning.

Utvalget skal levere en evalueringsrapport seks måneder etter arbeidets oppstart. Oppstartsdato er ikke endelig avklart, da utvalgets medlemmer er i prosess med å få nødvendige sikkerhetsklareringer. Det tas sikte på at arbeidet vil kunne starte i løpet av september. Rapporten som utarbeides skal være ugradert og egnet for offentliggjøring. 

− Vi ønsker å få politiets håndtering grundig belyst. Det er viktig for tilliten til politiet å utvise åpenhet, og det er viktig for utviklingen av politiet å søke kunnskap og erfaringer fra alvorlige hendelser slik at vi kan bevare det som fungerte bra, og ta lærdom der det er nødvendig, avslutter Bjørnland.