Resultater fra den første uken av årets Aksjon skolevei er klare:

- 535 forenklede forelegg, hvorav 195 for ulovlig mobilbruk og 160 for høy hastighet.

- Av de kontrollerte bilførerne i Asker, Bærum og Oslo vest ble 43% tatt for ulovlig bruk av mobiltelefon.

- 66 har fått bot for manglende eller feil bruk av bilbelte.

- 12 ruspåvirkede førere tatt på dagtid på skoleveiene i Enhet Sentrums område.

- Vi har hatt spesielt fokus på hastighet på vei med lavere fartsgrense, typisk i nærheten av skolene. Mobiltelefon er også et av årets fokusområder. Mobilen har blitt en naturlig forlengelse av hånden, også under bilkjøring. Dette tar oppmerksomheten bort fra kjøreprosessen og vi ser stadig vinglete og farlig kjøring grunnet dette. Vi er for øvrig opptatt av at foreldrene er barnas forbilder og læremestere i trafikken, sier seksjonsleder Frode Andreassen i Oslo politidistrikt.

Flere bruker mobilen tross høy bot
De myke trafikantene som hører hjemme ved skolene i Oslo, Bærum og Asker, særlig i de yngste klassetrinnene, har liten eller ingen erfaring med å ferdes i et trafikkmiljø på egenhånd. Kjørende må ta hensyn og vise ekstra oppmerksomhet og aktsomhet ved skolestart som ellers i året.

- Sist uke stoppet vi 195 førere som brukte mobilen ulovlig i bil. Bilen bør være en mobilfri sone, også håndfri bruk tar oppmerksomheten fra trafikkbildet. Mitt tips er å sette mobilen på lydløs og heller sjekke meldinger eller ringe tilbake når du tar en pause eller er ferdig med å kjøre, oppfordrer Frode Andreassen.