Politiet mottok den 20.september 2019 en anmeldelse fra foresatte til to elever ved en skole på Helgeland, om at skolen ved rektor og skoleeier ved kommunen hadde brutt opplæringsloven. I forkant av anmeldelsen hadde Statsforvalteren (på den tiden Fylkesmannen) behandlet foresattes klage på skolens tilrettelegging, og konkluderte med at aktivitetsplikten til skolen var brutt.

Politiet har etter en grundig etterforskning nå besluttet at rektor og kommunen som skoleeier kan holdes strafferettslig ansvarlig for brudd på opplæringsloven. De aktuelle elevene hadde behov for tilrettelegging og trygghet i sin skolehverdag, uten at dette i tilstrekkelig grad ble ivaretatt av skolen.

Opplæringsloven § 9 A er klar på at skolen har en aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Selv om politiet ser at skolen har gjort tiltak for å møte aktivitetsplikten er konklusjonen at det ikke er gjort nok for å undersøke saken, eller sørge for tiltak som sikret de to elevene et trygt og godt skolemiljø.

Kommunen som skoleeier ilegges derfor en bot på kr 100 000.

Når det gjelder rektor ved skolen har vedkommende et særlig personlig ansvar for elevenes skolemiljø etter opplæringsloven. Politiet mener rektor ikke har gjort nok for å undersøke saken, eller sørge for tiltak som sikret de to elevene et trygt og godt skolemiljø, og dermed også har brutt opplæringsloven. For rektors personlige ansvar har politiet i større grad vektlagt tiden som er gått siden forholdene fant sted kombinert med at rektor har iverksatt tiltak som dog ikke var tilstrekkelig. Rektor gis derfor en påtaleunnlatelse.