Vi er inne i en ruspolitisk brytningstid der dialogen til tider har vært hard i det offentlige ordskiftet. Nå er det behov for å se fremover sammen, derfor inviterte vi til dette dialogmøtet, sier politidirektør Benedicte Bjørnlandf

Deltakerne var paraplyorganisasjonene Actis, Fagrådet og Preventio som til sammen favner en stor bredde på rusfeltet.

– Det skjer nå en rettsutvikling som krever endring i politiets og påtalemyndighetens praksis i mindre alvorlige narkotikasaker. Det var viktig for oss å invitere til dialog med organisasjonene for å orientere om arbeidet med praksisendring, svare på spørsmål og lytte til innspill, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Dette ble sagt

I møtet presenterte riksadvokaten funn fra gjennomgangen av praksis i mindre alvorlige narkotikasaker. Han informerte også om en ny rapport om oppfølgende undersøkelse, som Riksadvokatembetet nå jobber med. Den første rapporten avdekket flere avvik i bruk av tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasaker. Riksadvokaten orienterte om at de den nye undersøkelsen har gjort flere positive funn.

 Politidirektøren og riksadvokaten presenterte videre hvilke tiltak som ble iverksatt i politiet og påtalemyndigheten etter RAs brev av 9 april 2021, i tillegg til å orientere om oppfølgingen av RAs brev av 15 mai 2022 og hva som nå gjøres fremover.

Utviklingen i beslag og antall narkotikasaker har endret seg over en lengre tidsperiode. Antall beslag har gått ned over tid, men det gjøres derimot flere større beslag. Dette er en ønsket utvikling og viser en omlegging av ressursbruk fra mindre alvorlig kriminalitet til mer alvorlig kriminalitet.

– Det var interessant og lærerikt å lytte til deltakernes innspill. Særlig merket jeg meg at det er viktig at politiet fortsetter å beskytte og trygge sårbare mennesker som oppholder seg på "åpne russcener", sier Bjørnland.

Alle organisasjonene var opptatt av viktigheten av å forebygge rusbruk blant barn og unge, og at det er flere aktører som har en rolle og et ansvar på dette området.

Politiet har fortsatt en viktig avdekkerrolle og politiets forebyggende arbeid på feltet skal videreutvikles sammen med andre aktører.

Politi og påtalemyndighet vil invitere til et nytt dialogmøte på et senere tidspunkt.