Information in English below. 

Allerede etter invasjonen i Ukraina iverksatte politiet tiltak for å øke beredskapen knyttet til petroleumsnæringen. Tiltakene videreføres og forsterkes etter hendelser med eksplosjoner på gassledninger i Østersjøen.

− Hendelsen i Østersjøen gir grunnlag for å videreføre og forsterke disse tiltakene, uten at vi kan gå nærmere inn og kommentere på enkelttiltak. For politiet handler det om å bidra til å redusere sårbarhet og sikre verdier i en usikker situasjon, kommenterer beredskapsdirektør Tone Vangen.

Ingen konkret trussel

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å vurdere trusselsituasjonen i Norge.

− Situasjonen tas på største alvor, og det er allerede satt i gang flere tiltak for å sikre en best mulig beredskap ut i fra kunnskapen vi har i dag. Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende om det er behov for å treffe tiltak som svarer på en eventuell utvikling i trusselbildet, sier Vangen.

Følger situasjonen tett

Politidirektoratet har tett dialog med politidistriktene og relevante samarbeidsaktører, og fortsetter å følge situasjonen nøye i tiden fremover. 

− I situasjonen vi står i nå er det viktig med god koordinering mellom ulike aktører, og en felles situasjonsforståelse av hva det er som utspiller seg, og hva slags følger det eventuelt kan ha. Vi vil fortsette å følge situasjonen nøye og vurderer fortløpende tiltak som politiet vil iverksette som en del av den sivile beredskapen i Norge, avslutter Vangen.

 

Heightened preparedness to protect the petroleum industry

The police have implemented several measures to raise preparedness levels and protect Norwegian oil and gas facilities.

In the aftermath of the invasion of Ukraine, the police implemented measures to raise preparedness levels and protect the petroleum industry. These measures will be upheld and strengthened following the explosions which damaged gas pipelines in the Baltic Sea.

– The incident in the Baltic Sea gives reason to maintain and strengthen these measures. However, we cannot comment upon the details of the individual measures. Our aim is to reduce vulnerability and protect assets in an unclear situation, states the Police Directorate’s Emergency Preparedness Director, Tone Vangen.

No specific threat

The Police Security Service is responsible for assessing threats facing Norway.

– The situation is grave, and several measures have already been implemented to ensure that we are as prepared as we can be, based on what we currently know. The Police Directorate is cooperating closely with the Police Security Service, and we are considering measures to respond to any developments in the threat situation, states Emergency Preparedness Director Vangen.

Monitoring the situation closely

The Police Directorate is also working closely with the police districts and other partner agencies and will continue to monitor the situation closely going forward.

– As things now stand, it will be important to coordinate the efforts of many different entities and to establish a shared understanding of what we are facing and the potential consequences. We will continue to monitor the situation closely and consider, as events unfold, what measures to take to contribute to civil-sector preparedness in Norway, concludes Director Vangen.