Kutt og omprioriteringer skal primært gjennomføres ved å redusere utgiftene til Politidirektoratet, konsulenttjenester i Politiets fellestjenester og Politiets IT-enhet samt administrasjon sentralt i politidistriktene.

- Den samfunnsøkonomiske utviklingen gjør det nødvendig med strengere prioriteringer og redusert ressursbruk i offentlig sektor. Det er forventet at offentlige budsjetter vil flate ut i årene som kommer. Det betyr at også politiet i årene som kommer må effektivisere og omdisponere budsjettmidler for å frigjøre ressurser til bedre polititjenester, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Roger Bjerke

De endelige budsjettrammene for politiet for 2023 vedtas av Stortinget i desember

Prioriteringer

- Den overordnede føringen i forslag til statsbudsjett er bedre lokale polititjenester og beredskap, mer tilgjengelig politi for folk i hele landet og nye tjenestesteder. Alle virksomhetene i justis- og beredskapssektoren skal bidra til å nå det overordnede målet om sterke og trygge lokalsamfunn over hele landet. Politiet skal i tillegg bidra til å nå tre sektormål: Lav kriminalitet, rettssikkerhet og trygghet i samfunnet, sier Roger Bjerke.

Innenfor disse områdene er det spesielt vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, organisert kriminalitet og gjengkriminalitet samt digital kriminalitet som skal ha prioritet innenfor budsjettrammen.

Organisert og økonomisk kriminalitet utgjør en alvorlig trussel for enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet. Økt digitalisering gir kriminelle et større handlingsrom, samtidig som det er lav oppdagelsesfare. Internett er en arena for overgrep mot barn og unge, hatefulle ytringer og radikalisering. Politiet må styrke kompetansen i distriktene for å håndtere og etterforske lokale hendelser, samt styrke samarbeidet med særorgan, andre politidistrikt og andre aktører for å redusere sårbarhet.

Lokal tilstedeværelse

I føringene i statsbudsjettet for 2023 skal politiet øke sin lokale tilstedeværelse gjennom å åpne nye tjenestesteder, styrke de eksisterende med ressurser, bemanning og oppgaver. Befolkningens trygghet i det digitale rom skal også prioriteres.

- Politiet må fortsette å endre seg for å møte kriminalitetsutviklingen i det digitale rom, blant annet ved å videreutvikle arbeidsmetoder og verktøy, utvikle sterke tverrfaglige miljøer, og samarbeide med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Vold og seksuallovbrudd skal fortsatt prioriteres i politiets forebyggende arbeid, sier Bjerke.