– Vi i Agder politidistrikt stiller oss fullt og helt bak Riksadvokatens avgjørelse. Baneheia-saken er en dypt tragisk sak som berører veldig mange. Vi i politiet må bære vår del av ansvaret for at vi står her i dag. Det er tid for selvransakelse og det er tid for å være ydmyk, sier politimester Kjerstin Askholt.

I Baneheia-saken var det flere instanser som jobbet sammen, men med ulike oppgaver: politiet, den høyere påtalemyndighet og domstolen. Agder politidistrikt var ansvarlig for etterforskningen, med bistand fra Kripos.

På vegne av Agder politidistrikt beklager politimester Kjerstin Askholt i dag sterkt til Viggo Kristiansen og hans familie, til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsens pårørende, og til alle som er berørt av saken.

– Jeg beklager, dypt og oppriktig. Viggo Kristiansen har urettmessig sittet veldig mange år i fengsel, og vi i politiet må bære vår del av ansvaret for det. Avgjørelsen i dag innebærer også at vi ikke nådde målet vårt for etterforskningen; vi har ikke klart å gi de pårørende et endelig svar i den grufulle saken med deres to små jenter som offer, sier Askholt.

Politimesteren i Agder er glad for at Riksadvokaten i dag har anmodet Justis- og beredskapsdepartementet om å nedsette en uavhengig undersøkelseskomité, som skal gå gjennom hele prosessen, fra etterforskning til tiltalevurdering og dommene, og arbeidet med gjenopptakelse.

– Jeg har tidligere gitt uttrykk for at jeg ønsker en ekstern gjennomgang av hele saken, inkludert Agder politidistrikt etterforskning og arbeid. Den bør være eksternt ledet av hensyn til legitimiteten. Jeg vil samtidig sterkt understreke at vi som politidistrikt skal gå inn i en ekstern gjennomgang med et oppriktig ønske om å finne svar, og lære av denne tragiske saken. Det blir et viktig ansvar for meg som leder. Sammen må vi gjøre alt vi kan for å hindre at dette skjer igjen, sier Kjerstin Askholt.

Media:
Politimester Kjerstin Askholt er talsperson for Agder politidistrikt i Baneheia-saken. Hun vil være tilgjengelig for pressen på gitte tidspunkter i løpet av dagen. Alle mediehenvendelser skal gå til Stab for kommunikasjon på agder.kommunikasjon@politiet.no eller på pressetelefon, 488 95 807.