– Vi har sett fram til å få en avgjørelse i saken. Vi tar Spesialenhetens avgjørelse om at det ikke er grunnlag for straffansvar, verken for enkeltpersoner eller Agder politidistrikt, til etterretning, sier politimester Kjerstin Askholt.

Agder politidistrikt har mottatt saken for administrativ gjennomgang av enkelte sider ved politidistriktets rutiner knyttet til straffesaker.

– Nå må vi få tid til å gå nøye gjennom Spesialenhetens vedtak, men jeg ser allerede at Spesialenheten peker på forhold og rutiner som vi må følge opp administrativt. Det er flere viktige oppfølgingspunkter som det ikke er grunn til å vente med å ta tak i. Det er allerede iverksatt tiltak knyttet til den lokale straffesaksinstruksen, og vi har et arbeid pågående for å ytterligere kvalitetssikre denne instruksen, sier Askholt

Riksadvokaten har den 21.oktober 2022 overfor Justis- og beredskapsdepartementet fremmet forslag om å nedsette et uavhengig utvalg som skal se på alle sider av Baneheia-saken.

– Spesialenheten viser i sitt vedtak til at det er flere omstendigheter i denne saken som det er naturlig at blir undersøkt av utvalget som nedsettes av Justis- og beredskapsdepartementet. Jeg støtter dette fullt ut og ønsker at dette arbeidet kommer i gang så raskt som mulig, sier Kjerstin Askholt.

Media:
Politimester Kjerstin Askholt er Agder politidistrikts talsperson i denne saken. Hun vil være tilgjengelig for pressen etter klokken 13.00. Alle mediehenvendelser skal gå til Stab for kommunikasjon på agder.kommunikasjon@politiet.no eller på pressetelefon, 488 95 807.