Hovedpunkter fra rapporten viser at:

 • Sjøvolds innlevering av våpen i Oslo politidistrikt skapte betydelige problemer.
  • Våpnene ble levert til et kontor som i utgangspunktet ikke kunne ta dem imot.
  • De som skulle ha vurdert saken (påtale) ville ha vært inhabile til å behandle en våpeninnlevering fra sin egen sjef.
  • Sjøvold hadde imidlertid ingen kjennskap til eller befatning med varslingssaken. Det foreligger heller ikke noen holdepunkter for at han forsøkte å påvirke prosessen etter at våpnene var innlevert.
 • Saksbehandleren som tok opp saken i 2015-2016 varslet om kritikkverdige forhold, men dette ble ikke oppfattet som et varsel av Oslo politidistrikt. Varselet ble derfor ikke fulgt opp i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende retningslinjer.

 • Arbeidsgivere har en spesiell plikt til å følge med på arbeidsmiljøet til ansatte som har varslet (omsorgsplikt). Varsleren befant seg i en særlig sårbar situasjon, men det ble ikke iverksatt noen tiltak for å ivareta arbeidsmiljøet hans i 2016. Dette er et brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

 • Senere varsel i 2019 ble rapportert oppover i linjen i Oslo politidistrikt. Fordi Spesialenheten da undersøkte saken, valgte politidistriktet å ikke gå ytterligere inn i saken på dette tidspunktet. Varsleren burde ha vært informert om, og involvert i denne vurderingen.

 • Før Spesialenheten for politisaker hadde avsluttet sin behandling, varslet saksbehandleren formelt via sin advokat. Den første delen av behandlingen av dette varselet var i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende retningslinjer.

 • Behandlingen av saken høsten 2020 ble ikke fullført i henhold til de gjeldende rutinene for håndtering av varslingssaker. Hensynet til kontradiksjon ble ikke ivaretatt, og det er heller ikke notoritet rundt de vurderingene som ble foretatt.

 • Erstatningskravet ble behandlet i tråd med de krav som kan stilles til denne typen saksbehandling.

 • Oslo politidistrikt har tidligere erkjent og beklaget at varsleren ikke har blitt behandlet korrekt. Det er ikke funnet noe grunnlag for kritikk mot nåværende politimester i Oslo politidistrikt.

Rapporten inngår i etatens arbeid med varslingshåndtering

Funnene i rapporten skal inngå i det pågående arbeidet med å forbedre etatens varslingsrutiner.

-Jeg opplever en stor grad av ydmykhet hos ledelsen i Oslo politidistrikt i forhold til de feil og svakheter som rapporten peker på. Det gir god grobunn for læring og utvikling, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Etaten har jobbet med å forbedre sin varslingshåndtering de siste årene, men politidirektøren understreker at det fremdeles gjenstår arbeid.

- Selv om etaten i de siste årene har utviklet og bedret varslingshåndteringen, er rapporten en påminnelse om at vi ikke er i mål med å tilrettelegge for en fullgod varslingshåndtering. Derfor er det viktig at vi som arbeidsgiver evner å lære av slike rapporter – og at vi bruker denne innsikten til å forbygge nye varslingssaker. Vi skal sammen med hovedverneombudet og foreningene gjennomgå våre varslingsrutiner og praktiseringen av disse. Denne rapporten blir viktig i dette arbeidet, sier Bjørnland.

 

Les pressemeldingen fra Oslo politidistrikt her.