– Det er bra vi nå har fått en gjennomgang av håndteringen av varselet. Evalueringsrapporten har sett på ulike sider av varslingssaken; om den burde vært håndtert som et varsel på et tidligere tidspunkt, om det burde vært foretatt ytterligere undersøkelser og hvordan Oslo politidistrikt håndterte saken når den ble behandlet som en varsling, sier politimester Beate Gangås.

- Det er viktig at vi nå har fått konklusjonen fra Haavind. Vi skal sette oss grundig inn i evalueringsrapporten, og jobbe videre med læringspunkter fra denne, sier Gangås.

Varslingssaken har sitt utgangspunkt i en sak hvor det ble stilt spørsmål fra en medarbeider ved innlevering av våpen fra tidligere politimester Hans Sverre Sjøvold i 2016. Saken mot Sjøvold ble etterforsket og påtaleavgjort av Spesialenheten i mai 2020.

Evalueringsrapporten tar for seg dette:

  • Var innsigelsene til saksbehandler i 2016, å regne som et varsel etter arbeidsmiljøloven?
  • Ble dette varselet i så fall håndtert i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende retningslinjer?
  • Ble varselet i 2020 og den videre håndteringen av saken gjennomført i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende retningslinjer?

Konklusjonen fra evalueringsrapporten er:

  • Saksbehandleren som tok opp saken i 2015-2016, varslet om kritikkverdige forhold, men saken ble ikke oppfattet som et varsel av lederne som fikk henvendelsen. Det ble derfor ikke fulgt opp i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende retningslinjer. Varsler fikk ikke varslervern og omsorgsplikten ble ikke oppfylt.
  • Saksbehandleren tok i desember 2019 igjen saken opp med en leder. Dette må også anses som et varsel. Fordi Spesialenheten da undersøkte saken, valgte politidistriktet å ikke gå ytterligere inn i saken på dette tidspunktet. Dette var forsvarlig, men varsleren burde ha vært informert om og involvert i denne vurderingen.
  • Før Spesialenheten for politisaker hadde avsluttet sin behandling, varslet saksbehandleren formelt via sin advokat i 2020. Den første delen av behandlingen av dette varselet var i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende retningslinjer.
  • Behandlingen av saken høsten 2020 ble ikke fullført i henhold til de gjeldende rutinene for håndtering av varslingssaker. Hensynet til kontradiksjon ble ikke ivaretatt, og det er heller ikke notoritet rundt de vurderingene som ble foretatt.
  • I alt fremstår behandlingen av erstatningskravet og forholdene rundt avslutningen av arbeidsforholdet til varsleren, som ryddig og i henhold til alminnelige krav om forsvarlig saksbehandling.

- Jeg ser at evalueringsrapporten har konkludert med at mye av det arbeidet vi har gjort fra mai 2020 har vært håndtert godt, det er jeg glad for. Likevel er det flere læringspunkter i denne saken for Oslo politidistrikt som vi skal jobbe videre med, sier Gangås.

 - Evalueringsrapporten har konkludert med at saken burde vært behandlet som en varslingssak mye tidligere, og allerede i 2016. Det er beklagelig at dette ikke ble gjort, da det har ført til at saken ble svært belastende og har fått store konsekvenser, sier Gangås. Oslo politidistrikt har erkjent at varsleren ikke har blitt behandlet korrekt.

- Denne saken har vist oss at vi må ha en profesjonell tilnærming til saker som kan omhandle et varsel. Vi har gode rutiner for varsling, og disse må følges opp med god dokumentasjon og trygg tilnærming for de involverte. Det skal være trygt for ansatte i politidistriktet å varsle, sier Gangås.