Kart kvitteringsordning
Kart - kvitteringsordning.

Prøveordning med kvittering skal testes ut i en ni måneders periode, 5.12.2022 – 3.9.2023, og skal evalueres. Oslo kommune, OMOD, Juristforbundet, Minotenk og andre relevante aktører er involvert i arbeidet.

Oslo politidistrikt fikk for 2022 i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å iverksette et pilotprosjekt med kvitteringsordning:

"I 2022 skal det i Oslo politidistrikt iverksettes et pilotprosjekt med utprøving av teknisk løsning for tilbud om og utstedelse av bekreftelse på gjennomført personkontroll. Tiltaket skal ses i sammenheng med øvrige tiltak for økt tillit til politiet og politiets personkontroller. Oslo kommune, organisasjoner og andre relevante aktører skal involveres i arbeidet. Pilotprosjektet skal evalueres." (Justis- og beredskapsdepartementet, 2022)"

Formål

Politiet skal ha oppmerksomhet på praktiseringen av personkontroller og på hvordan disse oppleves av innbyggerne. Personkontroller skal registreres og dokumenteres etter gjeldende regler. For å forebygge at kontroll oppleves som urettmessig eller diskriminerende skal politiet, så langt det er mulig, formidle og forklare grunnlaget for kontrollen. Politiet skal videre utrede og prøve ut ulike tiltak for å forebygge at personkontroller oppleves som urettmessige eller diskriminerende.

- Politidistriktet har over tid hatt fokus på å bli bedre på hvordan vi møter mennesker og gjennomfører personkontroller, sier konstituert politimester Cecilie Lilaas-Skari.

- Det er gjennomført flere tiltak i politidistriktet og tjenestepersoner har gått gjennom opplæringsprogram.

- Prøveordning med kvittering ved personkontroller er et av tiltakene som skal testes ut for å øke publikums tillit, sier politimesteren. - Personkontroller er et viktig virkemiddel i politiets arbeid. Selv om de er nødvendige og lovlige, kan det oppleves urettmessig for noen av de som kontrolleres, sier hun.

Hvem får kvittering?

I prøveperioden vil personer som befinner seg innenfor et større område i Oslo sentrum (se kart ) som blir stoppet og kontrollert av politiet få kvittering. Det er frivillig å ta imot en slik kvittering.

Det er tjenestepersoner ved Enhet sentrum, seksjon for utlending og tjenestepersoner i utrykningsenheten (UEH), som er med i prøveordningen.

Hva er en personkontroll?

En personkontroll er politiets møter med publikum i det offentlige rom, som krever hjemmel i lov, forskrift eller instruks.

En kvittering i seg selv får ingen konsekvenser for den som blir kontrollert.

Kvitteringen vil inneholde opplysninger med navn, fødselsdato, tid og sted + hjemmel for kontrollen. I tillegg opplysning om hvilken tjenesteperson (tjenestenummer) som har utført kontrollen.

Opplysninger om kontrollen registreres selv om den enkelte velger å motta kvittering eller ikke.

Kvitteringen inneholder også kortfattet informasjon om ordningen, samt hvordan den kontrollerte skal forholde seg for å få mer informasjon om kontrollen, klageadgang m.m.

Her vil det ligge informasjon om ordningen fra mandag 5.12.2022: www.politiet.no/kvitteringsordning

Møter med politiet som ikke gir kvittering

  • Frivillige samtaler og andre publikumsmøter
  • Forhåndsplanlagte trafikkontroller
  • Kollektive tiltak etter politiloven (for eksempel bortvisning ved ansamlinger)
  • Grensekontroll
  • Ved hendelser der evakuering gjennomføres, f eks brann

Hvor skal kvittering skrives ut?

Kvittering vil i prøveperioden gis innenfor et større, begrenset område i sentrum av Oslo:

Ordningen gjennomføres i området mellom E6 til RV150, RV150 til RV4, RV4 til Ring 2, fra Ring 2 ned Sognsveien, Thereses gate og Pilestredet til RV162, og fra RV162 til E6. (Se kart)

Kart kvitteringsordning pilot