Rapporten slår fast at det har skjedd mange positive endringer i politiet, men at alle målene i reformen ikke er nådd fullt ut. Samtidig påpekes det at det tar tid før resultatene av større reformer viser seg.

− Mitt inntrykk er at dette er en grundig rapport som vil bidra med viktig kunnskap for videre oppfølging og utvikling av etaten, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hovedfunn og vurderinger

Rapporten peker på at politiet har fått bedre kompetanse og sterkere fagmiljøer. Politiet har fått likere og mer enhetlig struktur, men det er fortsatt store forskjeller mellom hvordan de ulike funksjonene er organisert og ressurssatt.

Det er blitt mer enhetlige og likere polititjenester, særlig innen de seks prioriterte funksjonene. Det er mer målrettet innsats mot forebygging, etterforskning og beredskap, men det trekkes det frem at det ikke er ressurser til å prioritere alt.

Samhandlingen mellom kommunene og politiet fungerer godt. Mange kommuner ønsker mer fysisk tilstedeværelse av politi - det er viktigere enn nye tjenestesteder. I rapporten slås det fast at digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser går for sakte.

− Flere av anbefalingene treffer pågående utviklingsarbeid hos oss, og kunnskapen fra rapporten vil være et viktig bidrag inn i dette arbeidet. Mot 2025 skal vi fokusere på tiltak for mer tilgjengelige polititjenester, trygghet i det digitale rom og beredskap mot alvorlige samfunnstrusler, sier Bjørnland.

Videre anbefalinger

Det anbefales å gi reformen tid til å virke, og åpne for justeringer og forbedringer underveis heller enn nye reformer. Rapporten peker på flere områder som kan utvikles og forbedres, som behovet for mer langsiktig styring og planlegging, mer organisatorisk handlefrihet lokalt og økt samarbeid på tvers av etaten.

− Nå skal vi bruke tid på å sette oss inn i detaljene i rapporten, og ta med oss denne kunnskapen for å bevare og forsterke det som har fungert bra, og sikre endring og utvikling der det er nødvendig, avslutter Bjørnland.

Rapporten kan lastes ned fra DFØ sine nettsider