Tilstandsanalysen er politiets kunnskapsgrunnlag for å prioritere de riktige tiltakene for å forebygge antallet omkomne og hardt skadde i trafikken. Fortsatt er det hastighetsovertredelser, ruspåvirket kjøring og uoppmerksomhet som dominerer foranledningen til alvorlige trafikkulykker med drepte og hardt skadde.

Det er analyseavdellingen i strategisk stab som har utarbeidet rapporten, som også i år kun er tilgjengelig som PDF. 

Her er noen relevante kulepunkter: 

  • I 2021 hadde vi de laveste dødstallene (80) i trafikken i Norge siden 40-årene.
  • Ikke like markant nedgang i antall hardt skadde som for drepte.
  • Økning i politiregistrerte personskadeulykker i 2021 (4 %) første gang siden 2012.
  • Høy fart medvirket til 32 % av dødsulykkene i 2021, tilnærmet likt som gjennomsnittet for perioden 2012 – 2021 (33 %).
  • Kjøring i ruspåvirket tilstand var medvirkende faktor i 14 dødsulykker i 2021 (18 %).
  • Særlig risikofylt atferd ble vurdert som medvirkende årsak til seks av dødsulykkene i 2021.
  • Tretthet var en sannsynlig medvirkende faktor i 13 % av dødsulykkene i 2021.
  • 17 drepte i bil i 2021 hadde ikke brukt bilbelte eller brukte det feil, noe som utgjorde 35 % av alle omkomne personer i bil.
  • Politiets forebyggende kontrollvirksomhet på veien er fortsatt et av de aller viktigste tiltak for bedre trafikksikkerhet, noe som også er svært godt dokumentert gjennom forskning.