De planlagte aksjonene kom som en konsekvens av en omfattende etterforskning som har sitt utspring i de tverretatlige kontrollene som a-krimsentret i Nordland gjennomførte i fiskerinæringen i Nord-Norge i 2019.

I etterkant av kontrollene har Nordland politidistrikt 13 straffesaker under etterforskning knyttet til 10 litauiske selskaper og ett norsk selskap, som politiet mener inngår i det kriminelle nettverket. I den påfølgende etterforskning har politiet hatt som mål å avdekke om en eller flere personer kan holdes ansvarlig for de straffbare forholdene knyttet til dette nettverket.

I den planlagte aksjonen 13. desember ble det gjennomført flere koordinerte aksjoner hvor til sammen 4 menn og 1 kvinne ble pågrepet. De er siktet for grovt skattesvik eller medvirkning til dette. Det ble ransaket på 9 adresser og tatt både fysiske og digitale beslag. Det ble gjennomført avhør av til sammen 15 involverte personer.  En norsk statsborger er varetektsfengslet i Litauen og begjært overlevert til Norge. Politiet vil nå gjennomgå beslaget og fortløpende vurdere ytterligere etterforskningsskritt.

 

English version (Updated friday 27. january. Clarified that i does not apply for fish farms, only companies where fishermen is landing their wild catches ):

Campaigned against staffing network in Lithuania

On Tuesday 13 December 2022, the Nordland police district, in collaboration with the Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (Økokrim), the Finnmark police district and the Lithuanian Financial Crime Investigation Service (FCIS/FNTT), campaigned against a staffing network. The police suspect that the network has been engaged in extensive tax fraud when hiring short-term staff for companies where fishermen is landing their wild catches in Northern Norway. A total of 5 persons were arrested in the coordinated campaign which took place in Alta and Vilnius.

 

The campaign took place after an extensive investigation which had its origin in the inter-agency checks that The Joint centre for combating work-related crime in Nordland carried out in the fishing industry in northern Norway during 2019.

After the campaign, the Nordland police district has 13 criminal cases under investigation. These are related to 10 Lithuanian companies and one Norwegian company, which the police believe to be a part of the criminal network. In the subsequent investigation, the police have aimed to discover whether one or more people can be held responsible for the criminal acts linked to this network.

On 13 December, several coordinated actions were carried out where a total of 4 men and 1 woman were arrested. They are charged with extensive tax fraud or complicity in this. Nine locations were searched and both physical and digital seizures were made. A total of 15 people involved were interrogated. A Norwegian citizen has been detained in Lithuania and requested to be handed over to Norway. The police will now review the seizure and continuously assess further investigative steps.