− Det var varslet at det kom til å bli et stramt statsbudsjett, hvor også politiet må forholde seg til strengere prioriteringer og redusert ressursbruk i offentlig sektor, kommenterer avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet.

Krav til effektivisering

Politiet er pålagt krav til effektivisering og innsparinger på til sammen 242 millioner. Av dette er 57,8 millioner direkte kutt, mens 184,4 millioner omprioriteres til andre formål innenfor politibudsjettet.

− Kutt og omprioriteringer skal primært gjennomføres ved å redusere utgifter til Politidirektoratet, konsulenttjenester, reisevirksomhet og sentral administrasjon i politidistriktene, forklarer Bjerke.

I statsbudsjettet er politiet kompensert for en prisvekst på 1,4 prosent. Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår en prisvekst på 4,9 prosent i 2023.

− En prisvekst utover det som er kompensert for gjennom statsbudsjett vil føre til at politiet må foreta ytterligere prioriteringer. Samlet sett vil dette kunne gi en underdekning på 177 millioner kroner i 2023, fortsetter Bjerke.

Mer til politidistrikt og særorgan

Ut over lønns- og prisvekst vil politidistriktene i 2023 få et budsjett som samlet sett er 73 millioner høyere enn det som ble tildelt i 2022. Særorganene får en økt tildeling på totalt 50 millioner. Politidirektoratet får et nedtrekk på 61 millioner sammenlignet med 2022.

− Den overordnede prioriteringen i årets budsjett er å bidra til sterke og trygge lokalsamfunn over hele landet. For politiet betyr dette å jobbe for bedre lokale polititjenester og beredskap gjennom å prioritere mer tilgjengelig politi over hele landet og etablering av nye tjenestesteder, sier Bjerke.

Mottak av asylsøkere fra Ukraina

I tillegg til de økonomiske rammene nevnt over har etaten fått en bevilgning på 225 millioner kroner til mottak og registrering av asylsøkere. Som i 2022 vil midlene bli refundert etter forbruk.

 Prioriteringer fra tildelingsbrevet

Tildelingsbrevet er et styringsdokument fra Justis- og beredskapsdepartementet som sendes etter statsbudsjettet er ferdig behandlet i Stortinget. Regjeringen har gjennom tildelingsbrevet gitt politiet flere føringer og prioriteringer for 2023.

− Årets budsjett stiller tydelige krav til prioriteringer, og krever at det er fokus på god og effektiv drift på alle nivåer i etaten. Fremover blir det viktig å prioritere godt mellom å styrke lokal tilstedeværelse, bekjempelse av alvorlig kriminalitet og beredskap sett i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen, avslutter Bjerke.

Omprioriteringer innenfor budsjettet

Regjeringen har besluttet at 184,4 millioner skal omprioriteres til prioriterte formål innenfor politibudsjettet:

  • 75 millioner skal gå til bedre lokale polititjenester og beredskap. Det innebærer mer tilgjengelig politi over hele landet og etablering av nye tjenestesteder.

  • 27,1 millioner skal gå til videreføring av 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.

  • 11,1 millioner skal gå til styrking av påtalemyndigheten i politiet.

  • 71,3 millioner skal gå til å videreføre arbeidet med sammensatte trusler og sikringstiltak i de tre nordligste fylkene.