Dette er en økning på 67 personer i denne kategorien, sammenlignet med 2021.  

– Går vi tilbake til 2019, året før korona-pandemien brøt ut, returnerte politiet totalt 4157 personer uten lovlig opphold, hvorav 358 av disse var tidligere asylsøkere, forteller sjef PU Arne Jørgen Olafsen.

Pandemien førte fortsatt til vanskelige returforutsetninger i kategorien asyl i første halvdel av fjoråret. Dette blant annet på grunn av krav om vaksinasjon og /eller negativ PCR-test.

– Sett i denne sammenhengen er 163 tvangsreturer i asylkategorien noe vi kan være fornøyd med. Når PU har klart å effektuere et så stort antall vedtak fattet av UDI og UNE, må vi kunne konkludere med at tvang har fremstått som troverdig når frivillighet ikke har fungert, mener Olafsen.

Dublin-returer

Totalt ble 366 personer returnert etter Dublin III-forordningen i 2022. I siste halvdel av året økte antallet returer i denne sakstypen.

– Det er særlig to årsaker som påvirker denne økningen, både lettelser i innreiserestriksjoner og økt migrasjonsaktivitet i tilknytning til krigen i Ukraina. Vi ser for eksempel at 51 ukrainere med en form for oppholdstillatelse i et annet europeisk land har blitt uttransportert i Dublinsporet etter februar 2022, sier Olafsen.

Retur av straffede

Politiet tvangsreturnerte i fjor 640 personer ilagt en eller flere straffereaksjoner. Dette utgjør 24 prosent av alle returer i 2022. Til sammenligning ble 1663 straffede uttransportert i 2021. Den store forskjellen skyldes et høyt antall bortvisninger i 2021 der mange av disse var registrert som straffede.

Utvalgte tall - 2022

  • I fjor ble 2695 personer uten lovlig opphold tvangsreturnert fra Norge. I 2021 var tallet, 18 791, hvor av 17 013 var bortviste etter den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.
  • Totalt 1343 av de returnerte (50 prosent) i 2022 er i kategorien bortviste, 823 (30 prosent) er i kategorien utviste, 163 (6 prosent) i kategorien avslag asyl og 366 (14 %) i kategorien Dublin/ trygt tredjeland.
  • Totalt 640 personer ilagt én eller flere straffereaksjoner ble uttransportert i 2022. Dette utgjør ca. 24 prosent av alle returnerte. Antallet returnerte straffede er en nedgang med 1023 personer fra 2021. Den store forskjellen skyldes et høyt antall bortvisninger i 2021 der mange av disse var registrert som straffede.
  • Av de uttransporterte straffede i fjor er 15 prosent borgere av Romania, 14 prosent av Polen og 11 prosent av Litauen. 75 prosent av alle returnerte straffede er i kategorien utviste og 19 prosent i kategorien bortviste.
  • Totalt 87 mindreårige ble uttransportert i 2022. 79 av disse ble returnert sammen med foresatte eller annet familiemedlem. I 2021 ble 267 mindreårige returnert.
  • Av nasjonaliteter, ble det i fjor returnert flest borgere av Russland (134), Syria (133), Romania (128), Ukraina (125), Albania (110), Polen (109), Afghanistan (97), Georgia (96) Storbritannia (88) og Litauen (80).
  • Av destinasjoner, ble det i 2022 returnert flest til Sverige (410), Storbritannia (203), Polen (196), Italia (135), Romania (124), Spania (113), Tyskland (103), Albania (101), Georgia (87) og Litauen (84).
  • Politiets måltall for antall returer i 2022 var 3120. Dette ble fordelt på de tre kategoriene med et måltall på 2600 i kategorien bort- og utviste, 360 i kategorien Dublin/trygt tredjeland og 160 i kategorien avslag asyl. Måltallet for 2022 i kategoriene Dublin/trygt tredjeland og avslag asyl er dermed oppfylt. Den prosentvise måloppnåelsen for 2022 i kategorien bort- og utviste er 86 prosent.