Kripos utgir narkotikastatistikk hvert år. Dette er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. I 2022 er det registrert 15 222 saker. Det er 11 prosent færre saker enn året før.

– Antall narkotikasaker som sendes inn til oss, er det laveste siden årtusenskiftet. Kripos vurderer ikke årsakssammenhengene bak nedgangen, men ser på mengder, styrkegrad og typer stoff. Vi sitter ikke på det totale bildet for årsaker til beslagsutviklingen, sier Kari Frey Solvik, leder av Seksjon for narkotikaanalyse på Kripos.

Statistikken finner du her

Svært store mengdebeslag av cannabis

Det er beslaglagt svært store mengder hasj og marihuana.

– Mengdene er nesten det dobbelte av gjennomsnittet for det siste tiåret. Samtidig er det en reduksjon i antall cannabisbeslag sammenlignet med året før, sier Solvik.

Det største hasjbeslaget var på over 360 kilo og ble beslaglagt på grensa på Svinesund av Tolletaten. De tre største hasjbeslagene i 2022 var på til sammen 586 kilo, og alle er tatt på Svinesund. Tolletaten har også gjort flere store marihuanabeslag i 2022. På Gardermoen ble det gjort til sammen 17 store beslag, sammenliknet med fire beslag året før.

– Økningen skyldes i hovedsak beslag fra reisende med fly fra land hvor marihuana er legalisert. Her er tilgangen ofte høy, men prisen lav, forklarer Hans Wilhelmsen, seksjonssjef for område Gardermoen i Tolletaten.

Både i Norge, og i Europa for øvrig, har styrkegraden i cannabis økt vesentlig de seneste årene. I Norge har gjennomsnittlig styrkegrad i analyserte hasjbeslag ligget på 25-29 prosent de siste fem årene, og i 2022 er gjennomsnittet 29 prosent.

Kokain øker, mens MDMA synker

Kokain utgjør en stadig større andel av narkotikasakene. I 2022 var det en økning i kokainbeslag på 16 prosent sammenlignet med året før, men mengdene er noe lavere. Styrkegraden har økt betydelig de siste årene, og var 78 prosent i 2022.

Det har vært en betydelig nedgang i antall MDMA-beslag de to siste årene. Mengden i 2022 er større enn i 2021, men antall beslag har ikke vært lavere siden 2014.

– Ifølge Det europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) har MDMA-bruken i Europa gått ned under Covid-19, og har foreløpig ikke tatt seg opp igjen til samme nivå som tidligere, sier Solvik.

Gjort beslag for første gang i Norge

De svært potente syntetiske opioidene etonitazepyn og metonitazene er beslaglagt for første gang i Norge. Disse tilhører gruppen benzomidazoler.

 – Disse stoffene er vært potente, og det er stor risiko for overdose og overdosedødsfall ved inntak av disse, forklarer Solvik.

Det er gjort rekordstore mengdebeslag av benzodiazepiner. . I 2022 ble det beslaglagt nesten 2,5 millioner tabletter. Det er beslaglagt mer enn dobbelt så mange tabletter som gjennomsnittet for de foregående ti årene, og det har aldri vært beslaglagt større mengder.

Stab for kommunikasjon ved Kripos: 23208060 / kripos.info@politiet.no

Tolletatens pressevakt: 97650370