Responstid er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på hendelsesstedet. Kravene til responstid er differensiert ut ifra tre tettstedskategorier:

  • tettsteder med over 20 000 innbyggere
  • tettsteder med mellom 2 000 og 20 000 innbyggere
  • tettsteder med under 2 000 innbyggere/øvrige områder.

Videre er det stilt noe ulike krav til politidistriktene innenfor disse tettstedskategoriene.

– De nasjonale kravene til responstid ble innfridd i 2022. Det var imidlertid ikke alle politidistriktene som innfridde sine lokale krav til responstid, sier seksjonsleder Torgeir Haugen i Politidirektoratet.

Fire politidistrikt innfridde kravene til responstid i alle tre tettstedskategoriene, seks politidistrikt innfridde kravene til responstid i to av tettstedskategoriene mens to politidistrikt ikke innfridde kravene til responstid i noen av tettstedskategoriene.

Der kravene ikke ble innfridd var avviket mellom resultater og krav på mellom 0,1 minutter og 12 minutter. Der det ikke er måloppnåelse i henhold til fastsatt krav, er de fleste avvikene fra måloppnåelse på mellom 0,1 minutt til 3 minutter.

De nasjonale resultatene for 2022 er tilnærmet like de senere år.

Les mer om responstid og se resultatene pr. politidistrikt.

Utredning av ulike responstidsmodeller

POD har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å utrede ulike modeller for å stille krav til responstid i politiet. Les mer om arbeidet.