– Det er trygt å bo i Innlandet. Kriminaliteten er stabil, med normale variasjoner fra år til år, men vi ser med bekymring på økningen i antall voldssaker, spesielt blant ungdom under 18 år, sier politimester Johan Brekke.

Antall voldssaker øker generelt sett. I 2022 ble det registrert 1916 saker noe som er 416 flere saker sammenliknet med i 2021. Antallet er høyere enn før pandemien.

– Økningen kan derfor ikke bare forklares med gjenåpning av samfunnet etter pandemien, sier Brekke.

Volden blant unge under 18 år har en markant økning både i antall saker og antall aktører. De fleste hendelsene har skjedd i og rundt byene Hamar, Gjøvik, Brumunddal, Elverum, Kongsvinger og Raufoss. Politiet ser også at ungdommene er mobile og at volden ikke alltid utøves i bostedskommunen.

Vinningskriminaliteten har også steget, noe politiet mener har en sammenheng med gjenåpningen av samfunnet. Det var nedgang i forbindelse med pandemien, men antall saker er nå tilbake på nivå før pandemien.

Antall narkotikasaker fortsetter å falle, noe som er forventet sett i lys av Riksadvokatens føringer, men politimesteren understreker at bruk og besittelse fortsatt er ulovlig. Det er da også gjort beslag av betydelig mengde narkotika i løpet av 2022.

– Forebyggende innsats er fortsatt viktig, for vi ser mange negative konsekvenser av at enkeltpersoner bruker narkotika. I det forebyggende arbeidet er det viktige for politiet å samarbeide med kommunene og helsevesenet. Derfor inviterte vi alle kommunene til et møte i fjor vår slik at vi sammen skal kunne bli bedre til å forebygge, sier Brekke.

Oppklaringsprosenten i Innlandet politidistrikt er 54,3 prosent. Dette er lavere enn i fjor (62,2 prosent), men høyere enn den nasjonale oppklaringsprosenten som i 2022 var 44 prosent. Innlandet politidistrikt mener fallet i oppklaringsprosenten har en sammenheng med nedgang i antall narkotikasaker, hvor anmeldelse av bruk og besittelse drar oppklaringsprosenten oppover. Samtidig er det en økning i antall anmeldelser innen vinning, hvor oppklaringsprosenten er lav, og dermed drar gjennomsnittet ned.

Her er rapporten:

Straffesakstall 2022 Innlandet politidistrikt

 

Mediekontakt:

Politimester Johan Brekke er tilgjengelig for media mellom klokka 12.00 og 13.00 på mediekontaktnummeret 488 86 890.

Lokale ledere kan kontaktes for mer informasjon om situasjonen/kriminalitetsbildet i sine geografiske områder.