– For politiet er det viktig å dele vår kunnskap med andre, samt at vi tar med oss kunnskap andre aktører har på områder av betydning for vårt arbeid. Når aktører deler kunnskap får vi et bedre beslutningsgrunnlag for å gjøre de riktige prioriteringene og iverksette tiltak som gir størst forebyggende effekt, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Formålet med å utarbeide en offentlig trusselvurdering er å bidra med innsikt og kunnskap om hvilke kriminalitetsutfordringer samfunnet står overfor, samt å sette både politiet og andre i stand til å iverksette tiltak for å bidra til et trygt samfunn med redusert kriminalitet.

Politiets Trusselvurdering er utarbeidet av Kripos på oppdrag fra Politidirektoratet, og bygger på politiets samlede etterretningsproduksjon. Samtlige politidistrikter og særorgan har bidratt med informasjon, analyser og fagkompetanse innen sine ansvarsområder. I tillegg bygger rapporten på informasjon fra nasjonale og internasjonale kilder, som forskningsrapporter og rapporter fra ulike samarbeidspartnere.

– Samarbeid med andre aktører, både offentlige og private, er viktig for å forbygge kriminalitet og uønskede hendelser, begrense skadevirkningene og forhindre gjentakelse. Politiets trusselvurdering skal bidra til en felles situasjonsforståelse av de kriminalitetstruslene samfunnet står overfor, fortsetter Bjørnland. 

De kriminelle blir mer profesjonelle

Kripos-sjef Kristin Kvigne ønsker å trekke fram to tendenser i årets trusselvurdering; at kriminaliteten profesjonaliseres og at de kriminelle samarbeider internasjonalt.

– Disse tendensene ser vi at går igjen i nesten alle kriminalitetstruslene. Markedet for kjøp og salg av kriminelle tjenester øker i omfang. Vi har sett i de senere årene at de organiserte kriminelle i større grad bruker legale forretninger til å begå og skjule annen form for kriminalitet, og at de bruker profesjonelle tilsynelatende legale aktører for å utøve dette, sier sjef Kripos, Kristin Kvigne og legger til:

– Et annet gjennomgående trekk er utstrakt internasjonalt samarbeid mellom kriminelle. Særlig når det gjelder innførsel og omsetning av narkotika.

Kriminaliteten i en usikker tid

Overordnet er kriminalitetsbildet i Norge foreløpig lite påvirket av krigen i Ukraina. Krigen har ytterligere forsterket og komplisert trusselbildet i det digitale rom, men har også ført til at andre kriminelle aktører har fått større handlingsrom og nye muligheter innen en rekke kriminalitetstyper.

– Innenfor den økonomiske kriminaliteten peker vi på en rekke trusler: Vi ser at kriminelle nettverk benytter kryptovaluta til å begå investeringsbedrageri og hvitvaske utbytte fra kriminalitet, og vi ser en svært urovekkende økning i bedragerier med digitale virkemiddel. I tillegg fremhever vi en vedvarende trussel innenfor arbeidslivskriminalitet, hvor særlig omfanget innenfor varetransportbransjen fremstår som økende, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

– Det er viktig at politidirektoratet, politidistriktene og særorgan bruker denne trusselvurderingen i sitt i arbeid. Vi skal være et kunnskapsbasert politi, og politiets trusselvurdering er et viktig bidrag i denne sammenheng, avslutter Bjørnland.