15.07.2022 mottok politiet i Agder en anmeldelse av Sørlandet sykehus og en lege ansatt ved sykehuset. Saken gjaldt behandling av en pasient ved Sørlandet sykehus Flekkefjord i august 2020. Det var pasienten selv, ved sin advokat, som anmeldte saken. Anmeldelsen omhandler èn enkelt hendelse. Politiet har ikke hatt andre saker mot denne legen.

Siktelsen mot legen ble tatt ut 25.07.2022, og gjaldt brudd på helsepersonelloven § 4, som gjelder kravet til forsvarlig helsehjelp. Saken mot sykehuset ble henlagt 01.08.2022. 

- Legen ble på bakgrunn av opplysningene gitt i anmeldelsen, herunder vurdering fra sakkyndig i forbindelse med behandling av saken i Norsk Pasientskadeerstatning, siktet i saken. Den sakkyndige for Norsk Pasientskadeerstatning retter kritikk mot både sykehus og lege i forbindelse med behandling av pasienten. Bakgrunnen for at siktelse ble tatt ut tidlig i saksgangen var for å hindre at saken ble foreldet mens etterforskningen pågikk, sier politiinspektør Liv Versland Seland i Agder politidistrikt.

Politiet i Agder har etterforsket saken og gjort de nødvendige etterforskningsskritt for å belyse det anmeldte forhold.

- Pasienten og den siktede legen er avhørt. Det er innhentet dokumentasjon på behandlingen pasienteten fikk i august 2020. Annet helsepersonell som var på jobb da pasienten var på sykehuset i Flekkefjord, er avhørt som vitner. Saken har også vært oversendt Statens helsetilsyn for vurdering, sier politiinspektør Liv Versland Seland.

Vurderingen fra Statens helsetilsyn ble mottatt av politiet i Agder 9. mars 2023. Helsetilsynet har gjennomgått sakens dokumenter og vurderingen derfra er at legen isolert sett ikke har handlet uforsvarlig. Tilsynet anbefaler derfor at legen ikke straffeforfølges.

I helsetilsynets rapport står det:

"Statens helsetilsyn er enig med Statsforvalteren i at behandlingen av pasienten samlet sett ikke var forsvarlig. Sørlandet sykehus HF har ansvar for å organisere samarbeidet mellom sykehusene i foretaket, og å sørge for at prosedyrer og retningslinjer blir utarbeidet og fulgt. Når det gjelder legens handlemåte, vurderer vi at hans behandling av pasienten isolert sett ikke var uforsvarlig."

Påtalemyndigheten har nå besluttet å henlegge saken mot den anmeldte legen.

- Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling. Det gjøres på bakgrunn av opplysningene etterforskningen har gitt oss, samt vurderingene politiet har mottatt fra Helsetilsynet, sier politiinspektør Liv Versland Seland i Agder politidistrikt.

 

Media:
Påtaleansvarlig i saken er politiinspektør Liv Versland Seland. Hun er i dag, fredag, kun tilgjengelig for eventuelle spørsmål på telefon og kan kontaktes på 45735862.