Sjefen for Kripos, Kristin Kvigne og leder for NC3, Olav Skard vier fram rapporten
Kristin Kvigne og Olav Skard
FotoKripos

For første gang lanserer Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos en temarapport som omfatter et bredt spekter av kriminalitet i det digitale rom.

Cyberkriminalitet 2023 (PDF)

I rapporten redegjør Kripos for det nasjonale situasjonsbildet for cyber­kriminalitet slik det framstår for politiet. Rapporten beskriver også en forventet utvikling for 2023, og er ment å bidra til den påkrevde felles innsatsen gjennom å dele politiets kunnskap og vurderinger.

– Trusselbildet i det digitale rom blir stadig mer komplekst, og omfanget av kriminalite­ten er stort. Norge er et attraktivt mål for kriminelle i utlandet. Tidligere har gjerningspersoner som har rammet norske virksomheter vært lokalisert i utlandet. Kripos tror at vi framover også vil se organiserte cyberkriminelle som opererer fra Norge, med fornærmede i både inn- og utland, sier Kripos-sjef, Kristin Kvigne og fortsetter: 

– Truslene er sammensatte, og verktøyene og virkemidlene som rettes mot oss er i stadig utvikling. 

Mørketall

Rapporten peker blant annet på at det er store mørketall innenfor cyberkriminalitet, og lav anmeldelsesrate. Dette gjør at cyberkriminelle opplever en lav oppdagelsesrisiko, og en enda mindre sjanse for å bli straffeforfulgt.

– For å bekjempe trusselen fra cyberkri­minalitet er det avgjørende at sentrale samfunnsaktører samarbeider og leser situasjonen likest mulig, samt at informasjonen mellom dem flyter lettest mulig, sier Kvigne. 

– Rapporten skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for politiet i det forebyggende arbeidet med å redusere trusselen fra cyberkriminalitet. Kripos ønsker også å styrke politiets evne til aktivt å avdekke, forebygge og avverge alvorlig cyberkriminalitet, og straffefor­følge kriminelle gjennom etterforskning og påtale, sier leder for NC3, Olav Skard.

Nedgang i angrep må ikke bli en hvilepute

Kripos registrerer svingninger i cyber­kriminaliteten. Periodevis har det vært mindre volum om sommeren og mer aktivitet i høst og vintermånedene. Disse svingningene kan delvis forklares av ulike forhold, både samfunnsmessige, geopolitiske, sikkerhetsmessige og teknologiske.

De siste tolv månedene melder flere virksomheter om en nedgang i cyberkriminalitet, og peker på kombinasjonen av økt bevissthet og forebyggende arbeid, samt to år med pandemi og Russlands krig mot Ukraina, som mulige årsaker.

– Denne utviklingen kan også være påvirket av mangler i rapportering, store mørketall og endringer i kriminalitetsutøvelsen. Svingninger må forventes og vi må holde oss skjerpet, øke vår innsats og styrke vårt samarbeid, sier Skard.