Vold

I 2022 ble det anmeldt 32 400 voldssaker. Det er en økning på 11,5 prosent fra 2021.

I 2020 og 2021 var det en reduksjon i anmeldelser av voldslovbrudd, før omfanget av anmeldelser tok seg opp igjen i 2022. Samlet sett er den registrerte volden i 2022 omtrent på nivå med årene forut for pandemien.

Kroppskrenkelser utgjør i underkant av 40 prosent av voldsanmeldelsene, med over 13 000 anmeldelser. Denne typen vold hadde størst svingninger i tallene gjennom pandemiårene. I 2019 var det registrert 12 800 anmeldelser. I både 2020 og 2021 var tallet på rundt 11 500.

Anmeldte tilfeller av kroppsskade og grov kroppsskade ble vesentlig redusert i løpet av pandemien. I 2022 var det rundt 2 000 anmeldelser, som er en økning på om lag 25 prosent sammenlignet med 2021.

- Perioder med skjenkestopp og redusert sosial kontakt antas å ha innvirkning på antall anmeldelser i løpet av pandemien, kommenterer seksjonssjef John-Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet (POD).

Seksuallovbrudd

I løpet av 2022 registrerte politiet 7 400 seksuallovbrudd. Dette er nesten åtte prosent færre anmeldelser enn året før. Siden midten av 2010-tallet har det vært relativt store, årlige variasjoner i antallet registrerte seksuallovbrudd. Anmeldelsene i 2022 er omtrent på nivå med gjennomsnittet for perioden 2018-2021.

I 2022 ble det anmeldt 1 600 voldtekter. Det er fem prosent færre enn året før, og to prosent færre enn gjennomsnittet for perioden 2018-2021.

Overgrep mot barn

I 2022 var det 720 anmeldelser som gjaldt voldtekt av barn under 14 år. Målt mot året før utgjør dette en nedgang på nesten 20 prosent. Antallet er også markant færre enn snittet fra den foregående fireårsperioden.

De registrerte seksuallovbruddene i 2022 omfatter 930 tilfeller av seksuell handling og 1 500 anmeldelser av seksuelt krenkende adferd. For begge lovbruddstypene er det en nedgang på ni prosent fra 2021. Politiet registrerte også 1 500 anmeldelser som gjaldt overgrepsmateriale og fremstillinger som seksualiserer barn, som tross en svak nedgang fra året før, representerer en økning på elleve prosent sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2018-2022.

I perioden 2018 til 2022 har én fjerdedel av anmeldte voldtekter av barn under 14 år, og en tredjedeldel av seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år, skjedd digitalt.

-En stor andel av de registrerte seksuallovbruddene mot barn, og særlige de som inngår i omfangsrike enkeltsaker, blir helt eller delvis begått via digitale flater. Lovbruddene kan for eksempel dreie seg om produksjon, distribusjon eller besittelse av digitalt overgrepsmateriale mot barn, eller der voksne sender eller mottar slikt materiale til eller fra barn, forklarer Løkenflaen.

Kontakt og besøksforbud

Det ble registrert nærmere 3 300 brudd på kontakt- og besøksforbud i 2022. Denne typen anmeldelser har hatt en markant, årlig økning siste fem år, og anmeldelsene i 2022 utgjør 27 prosent flere enn gjennomsnittet for 2018-2021. Pr. januar 2023 er det registrert i overkant av 9 800 aktive besøks- eller kontaktforbud.

-POD har gjennom 2022 hatt en tett oppfølging og dialog med politidistriktene for å bidra til bedre oppfølging av besøksforbud, herunder sikre tidlig avdekking samt at brudd på kontakt-/besøksforbud følges opp på en bedre og raskere måte. Dette har vært tema i nasjonal ledergruppe og på fagutviklingsarenaer, sier Løkenflaen.

Narkotikalovbrudd

Den kraftige, årlige reduksjonen i anmeldte narkotikalovbrudd fortsatte i 2022. De 16 800 narkotikaanmeldelsene tilsvarte en nedgang på omlag 15 prosent fra året før, og mer enn en halvering siden 2018.

I overkant av 5 900 anmeldelser i 2022 gjaldt bruk og besittelse. Det er en nedgang på rundt 20 prosent siden 2021.

9 000 av anmeldelsene i 2022 dreide seg om grovere narkotikaovertredelser. Her var tilbakegangen på nærmere ti prosent siden 2021. De aller groveste sakene har holdt seg mer stabile. I 2022 var det om lag 800 slike anmeldelser. Det er 3,3 prosent færre enn i 2021. I 2018 var antall anmeldelser i denne kategorien på rundt 900.

Hatkriminalitet

I 2022 ble det registrert 923 anmeldelser med hatmotiv. Det er en økning på rundt 13 prosent fra 2021. Sammenlignet med gjennomsnittlig antall anmeldelser de siste fem årene er det en økning på nærmere 32 prosent.

Vinning

I 2022 økte antall tyverier og andre vinningslovbrudd med nesten 24 prosent i forhold til 2021. Sammenligner vi med perioden før pandemien, så er det fremdeles en økning, men den er mindre markant. I 2022 var det registrert om lag 105 100 anmeldelser mot 101 400 i 2019.

26 200 anmeldelser dreide seg om tyveri fra person. Det er 77 prosent flere sammenliknet med enn året før. Økningen i denne typen tyverier utgjør nærmere halvparten av den samlede økningen i anmeldte lovbrudd siste år. I 2022 ble det anmeldt 910 ran, som er nesten 150 flere enn året før, men 50 færre enn i 2020.

-Under pandemien var det en betydelig nedgang i den registrerte vinningskriminaliteten. Nå ser vi at disse tallene er tilbake til nivået før pandemien, og vel så det, forklarer Løkenflaen.

Økonomi/bedrageri

I løpet av 2022 ble det registrert 27 600 anmeldelser innen økonomilovbrudd. Det er omtrent 14 prosent flere enn året før.

Bedragerier utgjorde omkring 83 prosent av alle anmeldte økonomilovbruddene. Her er det en økning på 22 prosent fra 2021.

-Til tross for betydelig økning i bedragerisaker, er det trolig fremdeles betydelige mørketall, sier Løkenflaen.

Trafikk

11 100 av anmeldelser innen trafikklovbrudd gjaldt hastighetsovertredelser. Det er to prosent færre enn i 2021, og elleve prosent færre enn i 2020. Nivået er tilnærmet likt som før pandemien.

Det er registrert ca. 11 700 anmeldelser for ruspåvirket kjøring. Det er 21 prosent flere enn i 2021.

-Politiet har de siste årene fått bedre og flere hjelpemidler til å avdekke ruspåvirket kjøring med andre stoffer enn alkohol (spyttester). Dette kan være med på å forklare den store økningen vi nå ser, sier Løkenflaen.

Kompetanse og kapasitet avgjørende for politiets arbeid med straffesaker

Det er viktig for tryggheten i samfunnet og tilliten til politiet at politiet har kompetanse og kapasitet for å avdekke og håndtere straffesakene. God straffesaksbehandling forutsetter hensiktsmessig organisering og enhetlig prioritering, styring og kontroll av sakene.

-Straffesaksbehandlingen er i utvikling og det er viktig å sikre at både etterforskere og påtalemyndigheten i politiet har nødvendig kompetanse. Politihøgskolens etter- og videreutdanninger, blant annet innføringen av årlig obligatorisk utdanning for både etterforskere og påtalemyndigheten, er sentrale virkemidler. Innføring av løpende saksevalueringer er også viktig, sier Løkenflaen.

Kriminalitetsutviklingen og -endringene påvirker politiets evne til å både håndtere tradisjonelle og nye kriminalitetsformer.

-Kriminalitetsutviklingen må håndteres i et lengre perspektiv, og vi ser at det er risiko forbundet med sakstypene som krever spesialistkompetanse, slik som innenfor digital etterforsking, seksual-, mishandlings- og økonomisaker, forklarer Løkenflaen.

Det jobbes på flere områder for både å forbedre effektivitet og kvalitet i straffesaksbehandlingen.

-Den største utfordringen er særlig politiets kapasitet til å håndtere det totale saksvolumet. Selv om mange tiltak vil gi gevinster i form av høyere kvalitet, vil de ikke kompensere for at kriminalitetsutviklingen innebærer nye og mer komplekse former for kriminalitet, samtidig som den etablerte kriminaliteten også må håndteres. Tydelig prioritering er derfor helt nødvendig, avslutter Løkenflaen.