Elektrosjokkvåpen under demo
Intruktør i Trøndelag politidistrikt Øyvind Rye Blæstad demonsterer bruk av elektrosjokkvåpen
FotoPolitiet

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i 2021 at politiet kunne ta i bruk ytterligere et maktmiddel, elektrosjokkvåpen.  Med denne innføringen får politiet et ekstra maktmiddel som kan bidra til å uskadeliggjøre truende personer uten bruk av skytevåpen. Elektrosjokkvåpen tas gradvis i bruk i hele Trøndelag politidistrikt fra mai måned.

- Politiet i Trøndelag tar med seg de gode erfaringene fra testperioden i andre politidistrikt, og ser frem til å få et maktmiddel som bidrar til å løse de farligste situasjonene med mindre risiko for skader for de involverte, sier visepolitimester Elisabeth Rise i Trøndelag politidistrikt.

Lang testperiode med gode resultat
Elektrosjokkvåpen er et maktmiddel politiet har testet over en periode på ca. tre år og med gode resultater. Siden oppstart av testperioden har pilotdistriktene rapportert om relativt liten grad av bruk. I de tilfellene politiet har benyttet maktmiddelet, har man gode erfaringer med bruken. Blant annet har den i svært liten grad medført skader, og det har i enkelte situasjoner hindret at man har måttet bruke skytevåpen.

- Politiet søker alltid å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt. Når vi i enkelte situasjoner likevel må benytte makt, skal den være hensiktsmessig og forholdsmessig. Med elektrosjokkvåpen får politiet et maktmiddel som bidrar til å løse en situasjon på en mindre risikofylt måte, og vi har flere muligheter før vi eventuelt må ta i bruk skytevåpen, sier visepolitimester Elisabeth Rise i Trøndelag politidistrikt.

Et vesentlig moment som kom frem i evalueringen av testperioden, var at norsk politi er svært gode på å vurdere hva som er hensiktsmessig maktbruk, og forholdsmessigheten i hvilke maktmidler som eventuelt er nødvendig i de ulike situasjonene de står i.

Tilgjengelig statistikk fra andre land viser at i en del hendelser vil elektrosjokkvåpen ha en overtalende effekt på gjerningspersonen, som fører til pågripelse uten bruk av makt. Kommunikasjon samtidig med fremvisning av elektrosjokkvåpen, er derfor en vesentlig del av politiets opplæring. Innføring av elektrosjokkvåpen skal ikke endre måten politiet jobber på, men politiet får tilgjengelig et ekstra maktmiddel som kan bidra til å løse situasjonen før den eskalerer til bruk av skytevåpen. Sentralt i opplæringen er også hvordan tjenestepersonellet skal følge opp vedkommende som er utsatt for bruk av elektrosjokkvåpen.

Hvordan fungerer elektrosjokkvåpenet?
Våpensystemet som politiet innfører er Axon TASER T7. Våpenet skyter ut små piler som når de treffer et menneske, gir fra seg elektriske pulser. Pilene kan trenge gjennom klær, og gir strømstøt i inntil 5 sekunder. Strømmen gir sterk smertepåvirkning og fører til manglende kontroll over muskulaturen og man blir passivisert. Personen vil gjenvinne kontroll over muskulaturen etter strømpåvirkningen er over. Det er i løpet av testperioden ikke påvist alvorlige skader eller helsemessige konsekvenser på de elektrosjokkvåpen er benyttet mot. Politiet hadde også tett samarbeid med helsesektoren i testperioden for å skape best mulig kompetanse rundt elektrosjokkvåpenet og dens virkninger ut fra politiets bruk.

For media:
Vi tilrettelegger for at media kan komme å se/ta bilder av et elektrosjokkvåpen og en kort demonstrasjon med Ola Haave Eggen politioverbetjent, instruktør Øyvind Rye Blæstad og visepolitimester Elisabeth Rise på politihuset i Trondheim torsdag 27. april kl.12.00 (det blir ikke utprøvd på personer).

Om du ønsker å komme, gi beskjed til Audun Hagen på 402 24 034 innen torsdag 27. april kl.10.

Bildet er av instruktør Øyvind Rye Blæstad i Trøndelag politidistrikt.

Med vennlig hilsen,
Politiet i Trøndelag