Etter at det ble reist spørsmål fra flere instanser utenfor politiet, deriblant Norges institusjon for menneskerettigheter og Maktmiddelutvalget, om bruk av spyttbeskytter kan medføre helsefarlige situasjoner, satte Politidirektoratet i gang arbeidet med en helhetlig risikovurdering.

Faglige vurderinger

I arbeidet med reviderte retningslinjer har Politidirektoratet innhentet faglige vurderinger fra helsemyndighetene, sett på regulering av bruk i Sverige, og fått informasjon om bruk og rapporteringer fra politidistriktene.

–Kartleggingen vi gjorde i politidistriktene viste at spyttbeskytter i all hovedsak ble oppfattet som et HMS-tiltak, og i mindre grad som et maktmiddel. Det viser seg også at da spyttbeskytter ble innført i 2011, forelå det ingen medisinsk vurdering av bruk, og opplæring skulle gjennomføres i forbindelse med den årlige vedlikeholdstreningen for innsatspersonell. Det ser vi ikke er tilstrekkelig, og det er behov for tydeligere retningslinjer for opplæring og bruk, sier leder for politioperativ seksjon, Torgeir Haugen.

I sin helsefaglige tilbakemelding uttaler Helsedirektoratet at det må utvises stor forsiktighet ved fortsatt bruk av spyttbeskytter, og Folkehelseinstituttets vurdering er at risikoen for smitte av farlige sykdommer ved spytting og bitt, er lav i Norge.

Spesielle hensyn

Spyttbeskytter kan ikke anvendes som et smitteverntiltak alene. Smitterisikoen er så lav at forholdsmessigheten ved å påføre en slik maske over hodet på en person ikke kan forsvares. Å spytte på polititjenestepersoner er ikke lov, og politiet må ha mulighet til å stanse et pågående lovbrudd. Bruk av spyttbeskytter vil i mange tilfeller være et lempeligere middel for å hindre at en tredjepart, eller politiet selv, blir forulempet.

-Det skal vises varsomhet ved bruk, spesielt overfor personer som er psykisk syke eller tydelig ruspåvirket. Særlig varsomhet bør vises når det gjelder personer under 18 år, og den skal ikke brukes på personer under 15 år, sier Haugen.

Ingen tjenestepersoner kan ta i bruk spyttbeskytter uten opplæring og all bruk skal registreres i politiets maktmiddelapp så snart funksjonaliteten for dette er på plass.