Det er i dag begrenset kunnskap om politiets oppdragsløsning og maktanvendelse, noe som gjør at diskusjonen bygger mer på erfaring fra enkeltsaker enn på et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag.

-- Politiet mener videoen fra Kongsberg ikke er beskrivende for hvordan etaten i stort løser sitt samfunnsoppdrag, men ser at det er flere som er tvilende til det. Derfor ønsker jeg forskning på området for å få større kunnskap. Et bedre kunnskapsgrunnlag vil kunne avdekke om uforholdsmessig maktbruk er et problem eller ikke, sier  politidirektør Benedicte Bjørnland.

Forskningen skal belyse tema knyttet til uforholdsmessig maktbruk, men også politipraksis knyttet til for eksempel rapporteringsplikt og plikt til å gripe inn for å stanse en kollega i uforholdsmessig maktbruk. 

-- Politiet er samfunnets sivile maktapparat. Med det følger det et betydelig ansvar. Et grunnleggende prinsipp for vår tjenesteutførelse er at all maktutøvelse skal være nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig. Det hviler et særlig ansvar på politiets ledelse at avvik fra dette prinsippet følges opp, sier Bjørnland.

Om arbeidet

Arbeidet er i en tidlig fase, og når og hvordan forskningen skal gjennomføres er ikke avklart. Politidirektoratet jobber med en oppdragsbeskrivelse og bestilling til Politihøgskolen (PHS). I et ekstraordinært møte i nasjonal ledergruppe i begynnelsen av juni skal vi diskutere innretningen nærmere. Som forskningsinstitusjon står PHS fritt til å knytte til seg eksterne krefter. Prosjektet skal også forankres godt hos de tillitsvalgte, hovedverneombudet og hovedarbeidsmiljøutvalget.

(Denne artikkelen ble oppdatert 15.05.23 21:10)