Undersøkelsen viser at siden forrige måling  i 2020 har kunnskapen om uønsket seksuell oppmerksomhet, og hva som ikke er akseptabel oppførsel, økt blant ansatte i politiet. Politidistrikter og særorgan har jobbet systematisk med dilemmatrening og etisk bevisstgjøring, og det gir resultater. 82 prosent av medarbeiderne har gjennomført dilemmatrening og 73 prosent har gjennomført kurs i politiets etiske retningslinjer.

-Det er likevel 787 medarbeidere og 87 studenter som sier at de har opplevd å bli utsatt for uakseptabel oppførsel. Det tar vi på alvor og kommer til å fortsette å jobbe målrettet for å forebygge, gjennom både strukturelle og kulturelle tiltak. Det handler om tydelig ledelse og psykologisk trygghet i arbeidsmiljøet, som krever systematisk arbeid over tid, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektøren trekker frem spesielt to utsatte målgrupper:

-Undersøkelsen viser at vi har to sårbare grupper som vi bør ha særlig oppmerksomhet på fremover: Unge kvinner under 30 år og midlertidig ansatte. I den videre oppfølgingen av undersøkelsen vil vi se på tiltak rettet spesielt mot disse to målgruppene, sier Bjørnland.

Få melder ifra

Det er fortsatt en utfordring at kun én av fem medarbeidere som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet rapporterer at de har meldt fra om dette. Hovedårsaken til dette er at hendelsen ikke ble opplevd som alvorlig nok, men det er også noen som svarer at årsaken er at de ikke tror det nytter, eller at de er bekymret for at det skal påvirke egen karriere.

God oppfølging av saker stopper uønsket atferd

Et viktig funn i undersøkelsen er at blant ansatte som har valgt å si ifra, og som opplevde at saken ble fulgt opp på en god måte, svarer 94 prosent at den uønskede oppførselen opphørte. Tilsvarende sier kun 42 prosent at oppførselen stoppet når saken i svært liten grad ble fulgt opp på en ordentlig måte.

-Dette er viktig kunnskap for ledere på alle nivåer - jobber vi godt med enkeltsaker så får vi gode resultater. Undersøkelsen viser at uønsket seksuell oppmerksomhet hyppigst oppleves i arbeidshverdagen.  Dette fordrer oppmerksomhet og oppfølging fra lederne i deres daglige ledelse, sier politidirektøren.

Politidistrikter, særorgan og Politihøgskolen vil i tiden fremover gå igjennom egne resultater og følge opp viktige funn fra årets undersøkelse.

- Årets undersøkelse viser at vi ikke er i mål, men på rett vei, sier politidirektøren.

 

Politiets arbeidsmiljøundersøkelse 2023