- Mannen ble i forbindelse med konkursåpning politianmeldt for brudd på bokføringsplikten ved at han i egenskap av å være styreleder og daglig leder i selskapet unnlot å sørge for løpende og ajourført regnskap for virksomheten. Selskapet hadde en omsetning på ca. 2,7 millioner kroner i den aktuelle perioden. Det ble heller ikke gjennomført forskuddstrekk til Skatteetaten på ca. kr 200 000 i lønnsutbetalinger til de ansatte i selskapet, sier politiadvokat Camilla Linnes i Oslo politidistrikt.

Saken er etterforsket av seksjon for finans- og spesiallovgivning ved Oslo politidistrikt og saken ble avgjort ved tilståelsesdom i slutten av april. I tingretten erkjente mannen straffskyld for forholdene han var tiltalt for.

I dommen vektla retten at mannen er bøtelagt for tilsvarende forhold tidligere og at regnskapsovertredelser anses som et stort samfunnsproblem.

Straffen ble satt til 45 dagers ubetinget fengsel og ca. 135 000 kroner i erstatning til Skatteetaten for unndratt forskuddsskatt, samt inndragning med kr 15 000 for besparelsen domfelte hadde ved å ikke engasjere regnskapsfører. Besparelse ved å ikke engasjere regnskapsfører ansees som en fordel og inndras derfor etter straffelovens bestemmelser.