939 ansatte i Sør-Vest politidistrikt har svart på årets arbeidsmiljøundersøkelse. Det tilsvarer en svarprosent på 71,8. 54 personer svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, eller konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det siste året. Det er en nedgang på 3,4 prosentpoeng sammenlignet med resultatet fra tilsvarende undersøkelse i 2020.

- Det er tydelig at tiltakene vi iverksatte har hatt effekt, og at kunnskapen og bevisstheten rundt dette temaet har økt i organisasjonen. Utviklingen er positiv, men vi har fortsatt en vei å gå, sier politimester Hans Vik.

Fokus på trygge rammer

I 2020 viste arbeidsmiljøundersøkelsen at 86 ansatte i Sør-Vest politidistrikt hadde blitt utsatt for uønsket seksuell adferd. Politimester Hans Vik var da tydelig på at han så svært alvorlig på funnene i undersøkelsen, og at politidistriktet ville lage en lokal handlingsplan for å følge opp resultatet.

- Hyppig dilemmatrening og fokus på etiske retningslinjer har vært viktige tiltak de siste årene, og dette må vi fortsette med. Det er urovekkende at bare 15 prosent av de som har opplevd slik adferd oppgir å ha sagt ifra. Hovedbegrunnelsen er at en ikke opplevde adferden som alvorlig nok. 38 personer svarer også at de var redde for konsekvensene eller reaksjonene som følge av å melde fra. Dette viser at vi må sørge for å skape enda større trygghet rundt dette, sier Hans Vik.

Oppfølgende rutiner

Politidistriktet mottok rapporten med de lokale funnene i slutten av forrige uke. Nå vil ledelsen bruke tid på å gå nøye gjennom funnene, og se på hvordan en kan videreutvikle og styrke allerede iverksatte tiltak.

- Alle ansatte skal følge seg trygge på jobb, og det er ikke greit at noen blir utsatt for uønsket seksuell adferd. Nå må vi sørge for at forebyggende tiltak blir rutiner som følges opp over tid, fremhever politimesteren.

Politiets arbeidsmiljøundersøkelser om uønsket seksuell oppmerksomhet

Politiets arbeidsmiljøundersøkelse 2023