Selv om det ikke er holdepunkter for at "avlytting", verken i sanntid eller ved en etterfølgende gjennomgang av lyd- og bildeopptakene fra arresten faktisk har skjedd, har det ved arresten i Skien uansett vært en mulighet og dermed risiko for at dette kunne skje.

Politimesteren har vedtatt forelegget.

- Politiets ansvar for å tilrettelegge for at konfidensialitet er ivaretatt i samtaler mellom advokat og klient er viktig.  Selv om det ikke er noe som tilsier at det blitt lyttet til disse samtalene, er praksis lagt om, det en klar hovedregel at advokatsamtaler skal gjennomføre i rom uten overvåkingsutstyr, sier politimester Ole B. Sæverud.

Sør-Øst politidistrikt er ilagt en foretaksstraff for overtredelse av straffeloven § 172, jf. 171, jf. § 27. Spesialenheten har etterforsket saken, og har etter ordre fra Riksadvokaten ilagt Sør-Øst politidistrikt en bot på 50 000 kroner.

- Det ble besluttet at vi omgående iverksetter en ordning hvor alle advokatsamtaler skal foregå på eget kontor uten noe overvåkingsutstyr. For de tilfeller hvor det etter en konkret vurdering anses at det kan være fare for innsattes eller advokatens liv eller helse, har vi etablert celler uten lydoverføring, men med bildeoverføring. Dette er gjennomført ved at at lydoverføringsmuligheten er  fjernet og det er dermed ingen teknisk mulighet for å lytte til samtalene, sier Sæverud.

I en periode frem til 2. februar 2023, herunder den 22. desember 2021, ble telefonsamtaler mellom arrestanter og advokater i arresten i Skien regelmessig gjennomført ved at arrestanten fikk overlevert arrestens trådløse telefon på celler utstyrt med overvåkningsutstyr. Det arrestanten sa i samtalen var teknisk mulig å lytte til i sanntid fra vaktsjefs og arrestforvarers kontorer, og ble tatt opp og lagret på lyd- og bildeopptakene av cellen, men det er altså ingen holdepunkter for det har blitt lyttet til samtalene.