Klager fra innbyggerne utgjør et viktig materiale som politiet bruker for å forebygge uønskede hendelser og redusere konflikter mellom politi og innbyggere.  

-Desto flere som sender skriftlige klager når de er misfornøyd med politiets tjenester desto bedre grunnlag har vi for å lære, samt justere vår tjenesteutførelse, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Grunnlag for kritikk i syv prosent av sakene

I 2022 fant politiet grunnlag for kritikk i 78 av 1118 saker, totalt syv prosent av sakene.  I 2021 var det også grunnlag for kritikk i syv prosent av sakene.

Tema for klagene som blir avgjort som grunnlag for kritikk varierer og det finnes flere ulike eksempler.

-Formålet med gjennomgang av klagesakene er at politiet skal lære av sine feil for å kunne opprettholde eller gjenopprette tillit. Det finnes også i 2022 flere konkrete eksempler på at politidistriktene som følge av klager forbedrer sine prosedyrer, forteller Bjørnland.

Et eksempel omhandler politiets sene ankomst til en flyplass for å gjennomføre ruskontroll av en flybesetning. Dette medførte at flyet ble forsinket. Som følge av klagen ble politiets prosedyrer for kontrollvirksomhet ved mellomlandinger gjennomgått for å sikre at fremtidige kontroller i minst mulig grad påvirker flytrafikken.

-Dette er ett eksempel på at klager hjelper oss å bli bedre sier Bjørnland.

Det kan også ligge mye potensiale for læring i saker der det blir konkludert med ikke grunnlag for kritikk.

 -Når publikum klager, har de hatt en dårlig opplevelse i møte med politiet, en opplevelse som likevel ikke nødvendigvis handler om at politiet har gjort feil. Disse klagene gir også politiet adgang til å gjenopprette tillitt, ved å forklare politiets forståelse av situasjonen og hvorfor situasjonen ble løst på den valgte måten. Dessuten er det en anledning til å reflektere over hendelsen ut i fra klagerens ståsted, forklarer Bjørnland.  

Saksbehandlingstid går ned

Selv om det var færre innmeldte klager ble flere klager saksbehandlet i 2022. Til tross for en økning i behandlede saker gikk gjennomsnittlig saksbehandlingstid for politiet ned fra 53 til 52 dager i 2022.

-Det er viktig at klager får rask tilbakemelding, og ikke sitter igjen med en følelse av at klagen nedprioriteres eller ikke tas alvorlig. Jeg er glad for at politidistriktene fokuserer på klagene og etterstreber raskere saksbehandlingstid kommenterer Bjørnland.   

Økt antall klager på etnisk diskriminering 

Politiet mottok 38 klager som gjaldt diskriminering i 2022, hvor 27 av klagene gjaldt etnisk diskriminering. Antall klager på etnisk diskriminering har økt med seks klager i 2022 sammenlignet med 2021.

Bortsett fra i 2020 har det vært få klager knyttet til dette temaet og det er grunn til å anta at det er mørketall.  

Enklere løsning for klagestatistikk

I 2022 har politiet utarbeidet en teknisk løsning for enklere å kunne hente ut statistikk vedrørende klager på politiet. Statistikken er tilgjengelig på tvers av politidistriktene, er oppdatert til enhver tid og gir en mer helhetlig oversikt over klagene.

-Med denne løsningen vil vi fremover i enda større grad tilrettelegge for at klagene brukes aktivt i et læringsperspektiv, avslutter Bjørnland.

Les hele rapporten her