Translation in english at the bottom of the article.

Forskriften gjelder for sjøfolk som har rett til å gå i land som følger av utlendingsforskriften § 4-19, og er et unntak fra visumplikten.

Slik landloven virker i dag kan sjøfolk gå i land og oppholde seg i hele kommunen og tilgrensende kommuner fra havnen hvor fartøyet ligger.

Høringsutkastet foreslår geografiske begrensninger i alle kommunene i distriktet. For byene Tromsø, Finnsnes og Harstad vil det begrenses til tydelige opptegnede områder – ved de øvrige havnene foreslås den geografiske begrensningen til å gjelde 1,5 km fra havneanløpet.

Landlovsretten er et unntak fra visumplikten, og som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen er det et behov for et mer begrenset landlovsområde for mer effektivt håndheve regelverket. Tilsvarende begrensninger er gjort i blant annet Finnmark og Vest politidistrikt og erfaringene derfra har vært nyttige i vurderingen.

Begrensningen i landlovsretten omfatter alle sjøfolk fra land som ikke er medlem av EU/EØS. Politimesteren har tatt i betraktningen at landlov er en viktig del av arbeidsmiljøet til de som arbeider om bord på fartøy. Så langt det har vært mulig er det lagt til rette for at sjøfolk skal kunne oppsøke butikk, apotek, tannlege, lege, mv. Ved behov for helsehjelp på landlovsområder som ikke dekker lege/tannlege, mv. vil mannskapet kunne kontakte Troms politidistrikt for tillatelse til ferdsel utenfor det geografisk avgrensede området.

Denne beslutningen kommer på bakgrunn av en nøye vurdering av landloven og de ulike hensyn og behov som må veies opp mot hverandre. Den sikkerhetspolitiske situasjonen og erfaringene vi har gjort så langt, gjør at vi ser at det er nødvendig å innskrenke de geografiske områdene og håndheve lovverket mer effektivt, sier politimester i Troms Astrid Nilsen.

Den foreslåtte forskriften vil ikke medføre endring i reglene for innreise til Schengen eller Norge. Den er kun ment å begrense bevegelsesfriheten for sjøfolk under utøvelse av landlovsretten i politidistriktet. Forslaget vil derfor ikke medføre noen geografisk begrensing for EU/EØS-borgere. 

Kartutsnitt for Tromsø:

Lanlovsområde Tromsø.PNG

Kartutsnitt for Harstad:

Landlovsområde Harstad.PNG

Kartutsnitt for Finnsnes:

Landlovsområde Finnsnes.PNG

Restrictions on Shore Leave in Troms Police District

The Chief of Police in Troms has today issued a proposal for public consultation regarding the limitation of shore leave rights, which applies to all municipalities within the police district. The regulation pertains to sailors who are entitled to go ashore under the provisions of the Immigration Regulations (Utlendingsforskriften) § 4-19, exempting them from the requirement of a visa.

Under normal circumstances sailors are allowed to go ashore and stay within the entire municipality and adjacent municipalities from the port where the vessel is located.

The draft proposal suggests implementing geographical limitations across all municipalities within the district. For the cities of Tromsø, Finnsnes, and Harstad, the restrictions will be confined to clearly defined areas. As for other ports, the proposed geographical limitation will extend to 1.5 km from the port entrance.

Shore leave rights are an exception to the visa requirement, and due to the security and political situation, there is a need for a more restricted shore leave area to more effectively enforce regulations. Similar limitations have been implemented in other police districts such as Finnmark and Vest, and the experiences gained from those regions have been valuable in the assessment.

The limitation on shore leave rights applies to all sailors from non-EU/EEA countries. The Chief of Police has taken into consideration that shore leave is an important aspect of the working environment for those aboard vessels. Where possible, provisions have been made for sailors to access shops, pharmacies, dentists, doctors, etc. If there is a need for medical assistance in shore leave areas not covered by medical/dental services, the crew can contact the Troms Police District for permission to venture outside the designated geographic area.

"This decision has been made after careful consideration of shore leave regulations and the various interests and needs that must be balanced. The security and political situation and the experiences we have had so far indicate the necessity of restricting the geographical areas and enforcing the law more effectively," says Chief of Police in Troms, Astrid Nilsen.

The proposed regulation will not entail any changes to the rules for entry into the Schengen Area or Norway. It is solely intended to limit the freedom of movement for sailors during the exercise of shore leave rights within the police district. Therefore, the proposal will not impose any geographical restrictions on EU/EEA citizens.