-Finnmark er et stort geografisk fylke og har særskilte hensyn å ta i forhold til befolkningen, kulturforståelse og geografi, noe som har kommet godt fram under høringsrunden. Dette har vi tatt på alvor og har derfor falt på en løsning med to pluss en og vil jobbe videre med å få finansiering til alle tre og ikke bare to lokasjoner slik oppdragsbrevet beskrev, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

-Sterke faglige vurderinger

Barnehuset skal ivareta alle barn og særlig sårbare i Finnmark og ha nasjonalt ansvar for tilrettelagte avhør av samiske barn og særlig sårbare voksne. 

-Etter en helhetlig vurdering er Karasjok valgt som den beste lokaliseringen for å ivareta oppdraget. Alta er valgt på grunn av flest tilrettelagte avhør i Vest-Finnmark, gode reiseforbindelser og grunnlag for rekruttering. I tillegg ønsker vi å ha en lokasjon i Kirkenes for å kunne ta avhørene på østsiden av fylket.

-De faglige vurderingene og høringsprosessen viser entydig at det er nødvendig å etablere tre fullverdige og likeverdige avdelinger som er lokalisert i Karasjok, Alta og Kirkenes. Lokalisering kun til Karasjok og Alta medfører at tilbudet til barn og særlig sårbare i Øst-Finnmark reduseres i forhold til dagens nivå.

Finnmark politidistrikt har tatt et initiativ overfor overordnete nasjonale myndigheter med tanke på finansiering for å opprettholde barnehuset i Kirkenes, slik at det blir tre barnehus-lokaler i Finnmark.

-Jeg vil også benytte anledningen til å takke for gode og faglige innspill fra prosjektgruppen og fra alle hørings- og samarbeidspartnere. Det er svært gledelig for meg som politimester i Finnmark å kunne legge til rette for at barn, unge og sårbare i Finnmark skal kunne få et godt og tilrettelagt barnehustilbud når de trenger det, i sitt nærområde. Den lange reiseveien barn i Finnmark har hatt til nærmeste barnehus i flere år, har for meg stått som uverdig, sier politimesteren.

Arbeidet er i gang

For Karasjok blir det nå gjort en markedsundersøkelse for å kartlegge tilgjengelige lokaler. I Alta vil barnehuset bli midlertidig etablert i dagens politistasjon, i påvente av arbeidet med ny lokalisering av Alta politistasjon.

-Vi ønsker å sikre oss kompetanse så raskt som mulig og det er nylig utlyst to stillinger for barnehuset, leder og psykologspesialist, med valgfri stedsplassering mellom Karasjok og Alta. Øvrige stillinger lyses ut i slutten av juni måned, sier Svein Erling Mikalsen leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Finnmark politidistrikt.

Stáhta mánáidviessu Finnmárkkus - Statens barnehus Finnmark etableres fra 1. januar 2024, og overtar da oppgavene fra Barnehuset i Tromsø.

 

Til media:

Politimester Ellen Katrine Hætta vil kunne stille til intervju på norsk og samisk etter klokken 14.00. Ta kontakt for intervjuavtale på pressetelefon 4887699