Illustrasjon
Tilstandsrapport for 2022 om situasjonen på menneskehandelfeltet i Norge.

På menneskehandelsfeltet var det i 2022 et særlig fokus på tiltak for å forebygge utnyttelse i menneskehandel blant flyktninger fra Ukraina. Det ble også satt fokus på Norges internasjonale forpliktelser på menneskehandelsfeltet, ved Europarådets ekspertorgan GRETA sin tredje evalueringsrapport av Norges innsats mot menneskehandel og landbesøk av OSSEs spesialrepresentant mot menneskehandel.

Overordnet ser KOM behov for en styrket nasjonal samordning av arbeidet mot menneskehandel og en mer effektiv organisering av bistanden til mulige ofre for menneskehandel.

I tilstandsrapporten for 2022 kan du lese mer om

 • KOMs aktiviteter
 • internasjonale forpliktelser, utfordringer og KOMs anbefalinger
 • gjennomførte tiltak for å bistå og beskytte antatte ofre for menneskehandel, ved temaene oppholdstillatelse, assistert retur, barnevernstiltak, helsehjelp og bo- og oppfølgingstiltak
 • straffesaker om menneskehandel
 • tiltak for å forebygge og avdekke menneskehandel

KOM er et av tiltakene i myndighetenes arbeid mot menneskehandel, med en overordnet funksjon å være pådriver for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. KOM er administrativt underlagt Politidirektoratet og har et eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

En av KOMs oppgaver er å utarbeide en årlig tilstandsrapport om situasjonen på menneskehandelsfeltet i Norge. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra en rekke av KOMs samarbeidsaktører. Tilstandsrapporten er ment å danne grunnlag for kunnskapsbaserte prioriteringer og mer målrettede tiltak, både for ansvarlige myndigheter og organisasjoner som skal forebygge og bekjempe menneskehandel, og bistå og beskytte ofrene.

Justis- og beredskapsdepartementet har koordineringsansvar for regjeringens innsats mot menneskehandel, og tilstandsrapporten skal særlig være et bidrag til departementets beslutningsgrunnlag for utvikling av politikk og prioriteringer på feltet. Andre målgrupper for rapporten er de ulike offentlige instansene og frivillige organisasjonene rundt om i landet som har et ansvar i arbeidet mot menneskehandel. Rapporten retter seg i tillegg mot personer eller aktører som søker kunnskap om feltet.

Les hele tilstandsrapporten for 2022 her.

Kort utdrag fra rapporten om temaet straffesaker:

 • Menneskehandel og grov menneskehandel rammes av straffeloven 2005 §§ 257 og 258.
 • Strafferammen for menneskehandel er fengsel inntil 6 år og for grov menneskehandel fengsel inntil 10 år.
 • Det ble ikke avsagt nye dommer om menneskehandel i 2022.
 • Politiet registrerte 32 anmeldelser i fjor, der 23 gjaldt utnyttelse til tvangsarbeid eller tvangstjenester og 9 utnyttelse til prostitusjon.
 • 6 av de 12 politidistriktene behandlet saker om menneskehandel.
 • 3 saker som ble påtaleavgjort i 2022 resulterte i en tiltalebeslutning. De øvrige er henlagt eller henført under andre straffebestemmelser.
 • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte saker var 419 dager.
 • Siden innføringen av straffebestemmelsen om menneskehandel i 2003, er det etter KOMs oversikt avsagt totalt 52 fellende dommer. 14 av dem omfatter utnyttelse av mindreårige. 41 av sakene gjelder utnyttelse til prostitusjon, 10 gjelder utnyttelse til tvangsarbeid eller tvangstjenester og 1 gjelder en kombinasjon av seksuell utnyttelse og tvangsarbeid/-tjeneste.